Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 5 гостей и ни одного пользователя на сайте

Новости


НОВОСТИ от 02.05.2019


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

01.05.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

112

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Донецька, 84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  ) 5-54-20, 7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

www.atp11410.com.ua

 

01.05.2019

учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                         

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.04.2019

60000,00

37156,00

269,135537

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (далi - Товариство) вiд 30.04.2019 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 100000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 100000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 37156,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 269,135537%.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 488 256 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят шість) голосів.
В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 488 256 акціями (голосами) або 77.576% від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 1 488 256 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

Файл ключiв

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

01.05.2019

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

114

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

Донецька, 84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264) 5-54-20, 7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті

 

www.atp11410.com.ua

 

01.05.2019

учасника фондового ринку

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                         

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2019

Припинено повноваження

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 30.04.2019р.):
припинено повноваження Ревізора Татьянко Андрiя Вiкторовича, у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа не давала згоду на розкриття персональних даних.
Акціями емітента не володіє. Перебував на посаді протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

30.04.2019

Обрано

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

д/н

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 30.04.2019р.) -           обрано на наступний термін Ревізора Татьянко Андрiя Вiкторовича, посадова особа не давала згоду на розкриття персональних даних.Акціями емітента не володіє.. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з вантажних та легкових перевезень  ПрАТ "АТП-11410". Термін повноважень 5 років.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

 

Файл ключiв


************************************************************

НОВОСТИ от 26.04.2019


Станом на 26.04.2019р. (дата  складення переліку осіб, які мають право на участь у  загальних зборах Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає  1 920 152 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  1 761 358 шт.


НОВОСТИ от 20.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

18.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

84313, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  5-54-20, (06264) 7-14-46

 

6. Електронна поштова адреса

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

18.04.2018

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

76, Газета "Відомості НКЦПФР"

 

20.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.atp11410.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

20.04.2018

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

17.04.2018

60000,00

37382,00

160,505056

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (далi - Товариство) вiд 17.04.2018 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 60000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 60000,00 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 37382,00 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 160,505056%.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 488 256 (один мільйон чотириста вісімдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят шість) голосів.
В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 488 256 акціями (голосами) або 77.576% від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410".
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 1 488 256 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

           

 

 

****************************************************************************

НОВОСТИ от 03.05.2017


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

03.05.2017

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

84313, м. Краматорськ, Орджонiкiдзе, 6

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)  5-54-20, 7-14-46

 

6. Електронна поштова адреса

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

03.05.2017

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

82, Газета "Відомості НКЦПФР"

 

03.05.2017

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.atp11410.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

04.05.2017

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2017

Припинено повноваження

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

31,245240

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.) припинено повноваження Голови наглядової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича, паспорт серія ВЕ № 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.01.2002р., якому належить 599956 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 31,245235% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді з 24.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2017

Припинено повноваження

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

ВА, 808838, 11.07.1997, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.) припинено повноваження члена наглядової ради Безуглого Андрiя Iвановича, паспорт серія ВА № 808838, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 11.07.1997р., який не є акціонером Товариства. Перебував на посаді з 24.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2017

Припинено повноваження

Член наглядової ради

Комащенко Наталiя Федорiвна

ВС, 086228, 06.12.1999, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.)  припинено повноваження члена наглядової ради Комащенко Наталiї Федорiвни, паспорт серія ВС № 086228, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 06.12.1999р., яка не є акціонером Товариства. Перебувала на посаді з 24.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2017

Обрано

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорський МВ УМВС України

31,245240

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.)             обрано на наступний термін Голову наглядової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича, паспорт серія ВЕ № 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 02.01.2002р., якому належить 599956 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 31,245235% статутного капіталу Товариства. Термін повноважень 5 років. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з перспективного розвитку ПАТ "Енергомашспецсталь" м. Краматорськ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2017

Обрано

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

ВА, 808838, 11.07.1997, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.)             обрано на наступний термін члена наглядової ради Безуглого Андрiя Iвановича, паспорт серія ВА № 808838, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 11.07.1997р., який не є акціонером Товариства. Термін повноважень 5 років. Протягом останніх  5 років займає посаду директора з пасажирських перевезень ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

29.04.2017

Обрано

Член наглядової ради

Комащенко Наталiя Федорiвна

ВС, 086228, 06.12.1999, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0,000000

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.) обрано на наступний термін члена наглядової ради Комащенко Наталiю Федорiвну, паспорт серія ВС № 086228, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 06.12.1999р., яка не є акціонером Товариства. Термін повноважень 5 років. Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

 

 

**********************************************************************

НОВОСТИ от 27.03.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  „КРАМАТОРСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  11410”

 (код за ЄДРПОУ 03113905  місцезнаходження: 84313 Україна.  Донецька обл.  м. Краматорськ,вул. Орджонікідзе,6) повiдомляє, що чергові загальні збори акціонерів вiдбудуться 29 квітня 2017 року о 10.00 за адресою:    84313  м. Краматорськ  вул. Орджонікідзе,6  в кімнаті №1

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.55 за місцем проведення зборів.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2017р.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати паспорт та довіреність,оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний:

1.Затвердження складу лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт генерального директора  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2016рік.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016рік.

6. Порядок  розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

32538

28745

Основні засоби 

16619

17628

Довгострокові фінансові інвестиції 

1083

1083

Запаси 

3594

2191

Сумарна дебіторська заборгованість 

10064

6605

Грошові кошти та їх еквіваленти 

195

656

Нерозподілений прибуток 

2464

1509

Власний капітал 

9052

8113

Статутний капітал 

480

480

Довгострокові зобов'язання 

13830

14908

Поточні зобов'язання 

9656

5724

Чистий прибуток (збиток) 

955

187

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1920152

1920152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна  сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

346

351

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за письмовою заявою на ім'я голови правління з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до13.00) за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 6.в класі безпеки руху, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Копиця Наталія Іванівна.     Телефон для довідок: (06264)5-54-20.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті  www.atp11410.com.ua.

Повідомлення про проведення загальних зборів:

-  опубліковано 23.03.2017р. в Газеті «Відомості НКЦПФР» № 56.

- розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.03.2017р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                                                   Дубовий С.О.

                                                                                                                         23.03.2017р.

 

Затверджено на засіданні
Наглядової ради 23 березня 2017г.
Протокол №  1

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
 загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Краматорське АТП -11410»

29 квітня 2017р.

 

Питання, винесене на голосування

Проект рішення

1

Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів.

Затвердити наступний  регламент зборів: Доповіді – 10 хвилин;  Обговорення  -  5 хвилин на 1 виступ.

2.

Вибори голови та секретаря зборів .

 

 Обрати  головою зборів Дубовий С.О., секретарем _Копиця Н.І.

 

3.

Затвердження регламенту проведення зборів.

Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді голови Правління, голови Наглядової ради та голови  Ревізійної комісії – до 20 хв.; обговорювання доповідей – до 5 хв.; інші питання -  до 10 хв.

4.

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та основні напрямки діяльності на наступний рік.

4.1. Роботу Правління ПрАТ «Краматорське АТП -11410» признати задовільною.

4.2. Затвердити звіт в.о. голови Правління про роботу ПрАТ «_Краматорське  АТП-11410»» за 2016 рік.

5.

Звіт Наглядової ради за 2016 р.

5.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Краматорське АТП- 11410» признати задовільною.

5.2. Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу ПрАТ «Краматорське АТП -11410» за 2016рік.

6.

Затвердження звіту Ревізійної комісії.

6.1. 6.1.

6.1. Роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Краматорське АТП -11410»  признати задовільною.

6.2. Затвердити звіт голови Ревізійної комісії про роботу ПрАТ «Краматорське АТП -11410» за 2016 рік.

7.

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016р.

7.1. Затвердити річний баланс Товариства  за 2016 рік та річний звіт Товариства в цілому.

8.

Припинення повноважень та обрання голови та членів наглядової ради.

Кумулятивне голосування

9.

Припинення повноважень та обрання голови та членів правління.

Кумулятивне голосування

10

Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії та обрання ревізора.

Кумулятивне голосування

11

Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів

11.1. У зв’язку з одержаними збитками дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

12

Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства

12.1   Внести зміни до Статуту  виклавши його у новій редакції з подальшим затвердженням.

12.2 Визначити, що датою набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту є  01.05.2017р.

12.3   Надати право підпису по даним змінам Голові загальних зборів  Дубовому С.О.

12.4 Внести та затвердити зміни до Положень Товариства : «Про органи управління Товариством»,  «Про Наглядову раду Товариства», «Про загальні збори».

12.5  Визначити, що датою набрання чинності рішення про внесення змін до Положень є 01.05.2017р.

 

 

НОВОСТИ от 10.03.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

М.П.

 

13.10.2016

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Місцезнаходження

 

84313, м. Краматорськ, Орджонiкiдзе, 6

 

4. Код за ЄДРПОУ

 

03113905

 

5. Міжміський код та телефон, факс

 

(06264)   5-54-20, 7-14-46

 

6. Електронна поштова адреса

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

12.10.2016

 

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у *

 

192, Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"

 

13.10.2016

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 

www.atp11410.com.ua

 

 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

 

13.10.2016

 

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

                                 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада *

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.10.2016

Припинено повноваження

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

ВА, 906244, 07.08.1997, Краматорський МВ УМВС України

16,525980

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової Ради (протокол № 4 від 12.10.2016р.) припинено повноваження Генерального директора Дубового Сергія Олександровича, паспорт серія ВА № 906244, виданий Краматорським МВ УМВД України у Донецькій області 07.08.1997р., якому належить 317324 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 16,525983% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

12.10.2016

Обрано

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

ВА, 906244, 07.08.1997, Краматорський МВ УМВС України

16,525980

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової Ради (протокол № 4 від 12.10.2016р.)  обрано на наступний термін Генерального директора Дубового Сергія Олександровича, паспорт серія ВА № 906244, виданий Краматорським МВ УМВД України у Донецькій області 07.08.1997р., якому належить 317324 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 16,525983% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посаду Генерального директора ПрАТ "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410". Термін повноважень 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

 

  

********************************************************************

НОВОСТИ от 10.03.2016


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  „КРАМАТОРСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  11410”

 (код за ЄДРПОУ 03113905  місцезнаходження: 84313 Україна.  Донецька обл.  м. Краматорськ,вул. Орджонікідзе,6) повiдомляє, що чергові загальні збори акціонерів вiдбудуться 11квітня 2016 року о 10.00 за адресою:    84313  м. Краматорськ  вул. Орджонікідзе,6  в кімнаті №1

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.55 за місцем проведення зборів.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.04.2016р.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати паспорт та довіреність,оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний:

1.Затвердження складу лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт генерального директора  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2015рік.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015рік.

6. Порядок  розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2015 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів повязаних

з господарчою діяльністю підприємства.

8. Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження:

-  внесення змін до проспекту емісії облігацій:

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення        облігацій товариства;

- затвердження результатів приватного розміщення облігацій Товариства;

- затвердження звіту про результати  приватного розміщення облігацій Товариства;

9.Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

28745

32437

Основні засоби 

17628

17530

Довгострокові фінансові інвестиції 

1083

8600

Запаси 

2191

2124

Сумарна дебіторська заборгованість 

6605

2540

Грошові кошти та їх еквіваленти 

656

1438

Нерозподілений прибуток 

1509

1324

Власний капітал 

8113

7928

Статутний капітал 

480

480

Довгострокові зобов'язання 

14908

21735

Поточні зобов'язання 

5724

2774

Чистий прибуток (збиток) 

187

-1841

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1920152

1920152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна  сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

351

379

 

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за письмовою заявою на ім'я голови правління з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до13.00) за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 6.в класі безпеки руху, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Копиця Наталія Іванівна.     Телефон для довідок: (06264)5-54-20.

Генеральний директор  Дубовий С.О.

Опубліковано в газеті Бюлетень Цінні папери України № 42 від 09.03.2016р

*****************************************************************************************

Информация 2014 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  „КРАМАТОРСЬКЕ  АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  11410”

 (код за ЄДРПОУ 03113905  місцезнаходження: 84313 Україна.  Донецька обл.  м. Краматорськ,вул. Орджонікідзе,6) повiдомляє, що чергові загальні збори акціонерів вiдбудуться 24 квітня 2015 року о 10.00 за адресою:    84313  м. Краматорськ  вул. Орджонікідзе,6 в кімнаті №1

Реєстрація акціонерів з 9.00 до 9.55 за місцем проведення зборів.

Дата, на яку складається перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.04.2015р.

Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати паспорт та довіреність,оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний:

1.Затвердження складу лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2. Звіт генерального директора  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014рік.

6. Порядок  розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

7. Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів повязаних

з господарчою діяльністю підприємства.

8. Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження:

- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;

- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;

- прийняття рішення про  дострокове погашення облігацій, у  том числі за власною ініціативою;

-прийняття рішення про  продовження строкыв обыгу та погашення облігацій.

9.Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

32437

34511

Основні засоби 

17530

19874

Довгострокові фінансові інвестиції 

8600

8600

Запаси 

2124

3916

Сумарна дебіторська заборгованість 

2540

3056

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1438

784

Нерозподілений прибуток 

1324

3165

Власний капітал 

7928

9769

Статутний капітал 

480

480

Довгострокові зобов'язання 

21735

21419

Поточні зобов'язання 

2774

3323

Чистий прибуток (збиток) 

-1841

-2556

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1920152

1920152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна  сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом року

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

379

418

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за письмовою заявою на ім'я голови правління з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до13.00) за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 6.в класі безпеки руху, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Копиця Наталія Іванівна.     Телефон для довідок: (06264)5-54-20.

Генеральний директор  Дубовий С.О. 

Опубліковано в газеті Бюлетень Цінні папери України № 50 від 20.03.2015р

**********************************************************************************************

 Информация 2014 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

                            

 

Дубовий Сергiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

22.12.2014

(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПрАТ "Краматорське АТП-11410"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84313, Краматорськ, Орджонiкiдзе,6

4. Код за ЄДРПОУ

03113905

5. Міжміський код та телефон, факс

06264 77129

6. Електронна поштова адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у стрiчцi новини stokmarket.gov.ua

22.12.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

212 Бюлетень Цiнних паперiв України

22.12.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 http://atp11410.com.ua

в мережі Інтернет

22.12.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.12.2014

припинено повноваження

Ревiзор

Ефiмов Максим Вiкторович

МЕ 631925
28.10.2004 Краматорськ МВ УМВС України Донецької областi

0.0005

Зміст інформації:

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 19.12.2014р) припиненнi повноваження ревiзора Товариства Ефiмова Максима Вiкторовича, паспорт серiя МЕ №631925 ,виданий Краматорським МВ УМВС Украиїни в Донецької областi 28.10.2004р., якому належить 10 штук простих iменних акцiй емiтента, що складає 0,0005% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi 3 роки 8 мiсяцiв. Непогашеної судимостi на корисловi та посадовi злочиини не має.

19.12.2014

обрано

Ревiзор

Татьянко Андрiй вiкторович

ВС 612593
21.12.2000 Краматорськм МВ УМВС України в Донецької областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24 вiд 19.12.2014р) призначений ревiзором Товариства Татьянко Андрiя Вiкторовича, паспорт серiя ВС №6125935 ,виданий Краматорським МВ УМВС Украиїни в Донецької областi 21.12.2000р., якому належить 0 штук простих iменних акцiй емiтента, що складає 0,0000% статутного капiталу Товариства. Працює: заступник генерального директора по легковим та вантажним перевезенням ПрАТ "Краматорського АТП-11410". Термiн призначення на посаду 5 рокiв. Непогашеної судимостi на корисловi та посадовi злочиини не має.

 

*******************************************************************************************

Информация 2013

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

                            

 

Дубовий Сергiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.11.2013

(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПрАТ "Краматорське АТП-11410"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84313, Краматорськ, Орджонiкiдзе,6

4. Код за ЄДРПОУ

03113905

5. Міжміський код та телефон, факс

06264 77129

6. Електронна поштова адреса

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

1. Повідомлення розміщено у стрiчцi новини stokmarket.gov.ua

07.11.2013

 

(дата)

2. Повідомлення

212 Бюлетень Цiнних паперiв України

11.11.2013

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

 http://atp11410.com.ua

в мережі Інтернет

07.11.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2012

призначено

член Нагладової ради

 

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ 402715

02.01.2002 Краматорським МВ УМВС України Донецької областi

31,2452

Зміст інформації:

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №3 вiд 24.04.2012р) призначений членои Нагладової ради Близнюк Сергiй Анатолiйович, паспорт ВЕ 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України Донецької областi 02.01.2002 , якому належить 599 956 штук простих iменних акцiй емiтента, що складає 31,2452% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi на корисловi та посадовi злочиини не має.Термiн призначення на посаду 5 рокiв.

******************************************************************************************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2013

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" повідомляє, що 25 квітня 2014 року о 10.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Краматорське АТП – 11410» за адресою: 84313, Донецька область м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, Кімната №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 25 квітня 2014 року з 9.00 до 9.55 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2014 р. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

7. Прийняття рішень про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згод.и на укладання та затвердження договорів пов’язаних з господрчою діяльністю підпрємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

34511

32760

Основні засоби

19874

17909

Довгострокові фінансові інвестиції

8600

8600

Запаси

3916

1434

Сумарна дебіторська заборгованість

3056

3420

Грошові кошти та їх еквіваленти

784

1058

Нерозподілений прибуток

3165

5721

Власний капітал

9769

12325

Статутний капітал

480

480

Довгострокові зобов'язання

21419

18200

Поточні зобов'язання

3323

2032

Чистий прибуток (збиток)

-2556

-1390

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1920152

1920152

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

418

328

 

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за письмовою заявою на ім'я голови правління з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00) за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, б.6, к.1, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Копица Н.І.. Телефон для довідок: (06264) 5-54-20.

 **************************************************************************************************

ИНФОРМАЦИЯ 2012

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

24.04.2012

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

 

1.1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

03113905

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

84313, Донецька, Донецька область, м. Краматорськ, Орджонiкiдзе, 6

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(06264)  5-54-20, 7-14-46

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

25.04.2012

 

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

 

80, Газета "Бюлетень. Цiннi папери"

 

26.04.2012

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

 

www.atp11410.com.ua

 

27.04.2012

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.04.2012

звiльнено

Член Нагладової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ 402715
02.01.2002 Краматорським МВ УМВС України Донецької областi

31.2452

Зміст інформації:

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №21 вiд 24.01.2012р) припиненнi повноваження члена Нагладової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича, паспорт ВЕ 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України Донецької областi 02.01.2002 , якому належить 599 956 штук простих iменних акцiй емiтента, що складає 31,2452% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi на корисловi та посадовi злочиини не має.

24.04.2012

призначено

член Нагладової ради

 

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ 402715

02.01.2002 Краматорським МВ УМВС України Донецької областi

31,2452

Зміст інформації:

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №21 вiд 24.01.2012р) призначений членои Нагладової ради Близнюк Сергiй Анатолiйович, паспорт ВЕ 402715, виданий Краматорським МВ УМВС України Донецької областi 02.01.2002 , якому належить 599 956 штук простих iменних акцiй емiтента, що складає 31,2452% статутного капiталу Товариства. Перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi на корисловi та посадовi злочиини не має.Термiн призначення на посаду 5 рокiв.

24.04.2012

звiльнено

член Нагладової ради

Безуглий Андрiй Иванович

ВА808838
11.07.1997 Краматорськм МВ УМВС України в Донецької областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №21 вiд 24.01.2012р) припиненнi повноваження члена Нагладової ради Безуглого Андрiя Iвановича, паспорт ВА 808838, виданий Краматорським МВ УМВС України Донецької областi 11.07.1997 р. Перебував на посадi 1 рiк. Непогашеної судимостi на корисловi та посадовi злочиини не має.

***********************************************************************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ 2012

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" повідомляє, що 24квітня 2013 року о 10.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «Краматорське АТП – 11410» за адресою: 84313, Донецька область м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, Кімната №1.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 24 квітня 2013 року з 9.00 до 9.55 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.04.2013 р. Для участі у загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік.

4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішень про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згод.и на укладання та затвердження договорів пов’язаних з господрчою діяльністю підпрємства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

32760

33606

Основні засоби

17909

18575

Довгострокові фінансові інвестиції

8600

8600

Запаси

1434

1326

Сумарна дебіторська заборгованість

3420

1938

Грошові кошти та їх еквіваленти

1058

2691

Нерозподілений прибуток

5721

7111

Власний капітал

12325

13728

Статутний капітал

480

480

Довгострокові зобов'язання

18200

17944

Поточні зобов'язання

2032

1632

Чистий прибуток (збиток)

-1390

-2539

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1920152

1920152

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за письмовою заявою на ім'я голови правління з понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00) за місцезнаходженням Товариства: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, б.6, к.1, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Для ознайомлення з документами необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Копица Н.І.. Телефон для довідок: (06264) 5-54-20.

 

Генеральний директор  Дубовий С.О.

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image