Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 3 гостей и ни одного пользователя на сайте

Особая информация


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

11.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 11/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            03113905

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (06264)  5-54-20, (06264)  7-14-46

6. Адреса електронної пошти:

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

11.10.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.10.2021

припинено повноваження

Генеральний директор

Дубовий Сергій Олександрович

 

16,525983

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової Ради (протокол № 5 від 08.10.2021р.)  у зв'язку закінченням  терміну  дії буде  припинено повноваження з 12.10.2021р.  Генерального директора Дубового Сергія Олександровича, паспорт серія ВА № 906244, виданий Краматорським МВ УМВД України у Донецькій області 07.08.1997р., якому належить 317324 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 16,525983% статутного капіталу Товариства. Перебував на посаді протягом 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

08.10.2021

обрано

Генеральний директор

Дубовий Сергій Олександрович

 

16,525983

Зміст інформації:

Згідно рішення Наглядової Ради (протокол № 5 від 08.10.2021р.) обрано на наступний термін з 12.10.2021р.  Генерального директора Дубового Сергія Олександровича, паспорт серія ВА № 906244, виданий Краматорським МВ УМВД України у Донецькій області 07.08.1997р., якому належить 317324 шт. простих іменних акцій емітента, що складає 16,525983% статутного капіталу Товариства. Протягом останніх 5 років займав посаду Генерального директора ПрАТ "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410". Термін повноважень 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 
Файл ключів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

15.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 15/09-2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            03113905

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (06264)  5-54-20, (06264)  7-14-46

6. Адреса електронної пошти:

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

15.09.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

14.09.2021

Анненков Ігор Вікторович

д/н

24,49994

0

Зміст інформації:

14.09.2021р. емiтентом було отримано виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на 13.09.2021р., надану депозитарною установою, згiдно якої було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: фiзичної особи, iдентифiкацiйний код 2523300531, депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA10600782

було: 470436 шт. простих iменних акцiй, що складає 24,49994% вiд статутного капiталу.

стало: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0 % вiд статутного капiталу.

 

2

14.09.2021

Дубовий Сергій Олександрович

д/н

21,762027

16,525983

Зміст інформації:

14.09.2021р. емiтентом було отримано виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на 13.09.2021р., надану депозитарною установою, згiдно якої було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: фiзичної особи, iдентифiкацiйний код 2272113912, депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA10500798

було: 417864 шт. простих iменних акцiй, що складає 21,762027% вiд статутного капiталу.

стало: 317324 шт. простих iменних акцiй, що складає 16,525983 % вiд статутного капiталу.Акціонер є прямим власником акцій.

 

3

14.09.2021

Березюк Олена Василівна

д/н

0

15,284988

Зміст інформації:

14.09.2021р. емiтентом було отримано виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на 13.09.2021р., надану депозитарною установою, згiдно якої було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: фiзичної особи, iдентифiкацiйний код 2355319985, депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA10600818

було: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0,0% вiд статутного капiталу.

стало: 293 495 шт. простих iменних акцiй, що складає 15,285 % вiд статутного капiталу.Акціонер є прямим власником акцій.

 

4

14.09.2021

Пилипенко Ірина Олексіївна

д/н

0

15,2850399

Зміст інформації:

14.09.2021р. емiтентом було отримано виписку про стан рахунку в цінних паперах станом на 13.09.2021р., надану депозитарною установою, згiдно якої було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: фiзичної особи, iдентифiкацiйний код 2299119583, депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA10600817

було: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0,0% вiд статутного капiталу.

стало: 293 496 шт. простих iменних акцiй, що складає 15,285 % вiд статутного капiталу. Акціонер є прямим власником акцій.

 

                         

Файл ключів


             

До ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»

Код ЄДРПОУ: 03113905

Місцезнаходження юридичної особи: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. О. Тихого, будинок 6

ПИЛИПЕНКО ІРИНИ ОЛЕКСІЇВНИ

Реєстраційний № облікової картки платника податків: 2299119583, паспорт серії ВА № 904583, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Горького, буд. 156, кв. 29       

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»

(код ЄДРПОУ: 03113905)

 

На виконання положень ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Пилипенко Ірина Олексіївна (Реєстраційний № облікової картки платника податків: 2299119583, паспорт серії ВА № 904583, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Горького, буд. 156, кв. 29) повідомляє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) про намір придбати у власність пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) у кількості 293 495 шт. (двісті дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто п’ять штук) простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 15,285 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905), номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.

Повідомляю, що на дату подання вказаного повідомлення Пилипенко Ірина Олексіївна (Реєстраційний № облікової картки платника податків: 2299119583, паспорт серії ВА № 904583, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Горького, буд. 156, кв. 29) не володіє акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905)

 

«22» липня 2021 року                                                              Пилипенко Ірина Олексіївна

 
 Вих. № 01/455 ВІД  23.07.2021 р.

ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30

Від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»

Код ЄДРПОУ: 03113905

Місцезнаходження юридичної особи: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. О. Тихого, будинок 6

 

22 липня 2021 року громадянка України Пилипенко Ірина Олексіївна (Реєстраційний № облікової картки платника податків: 2299119583, паспорт серії ВА № 904583, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Горького, буд. 156, кв. 29), звернулася до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) із повідомленням про намір придбати у власність пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) у кількості 293 495 шт. (двісті дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто п’ять штук) простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 15,285 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905), номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.

На виконання ч. 1 ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо оприлюднення повідомлення про намір придбати акції товариства шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, надсилаємо вищевказане повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаток:

1. Повідомлення про намір придбання значного пакету акцій Пилипенко Ірини Олексіївни (Реєстраційний № облікової картки платника податків: 2299119583, паспорт серії ВА № 904583, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Донецьк, вул. Горького, буд. 156, кв. 29) від 22 липня 2021 року на 1 арк.

 
Генеральний директор

ПРАТ «КРАМАТОРСЬКЕ

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»                                Дубовий С.О.

                                                                                                               
 Вих. № 01/456 ВІД  23.07.2021 р

До ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»

Код ЄДРПОУ: 03113905

Місцезнаходження юридичної особи: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. О. Тихого, будинок 6

Березюк Олени Василівни

Реєстраційний № облікової картки платника податків: 2355319985, паспорт серії ВА № 904596, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Краматорськ, вул. Дружби, буд. 10, кв. 85

        

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»

(код ЄДРПОУ: 03113905)

 

На виконання положень ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Березюк Олена Василівна (Реєстраційний № облікової картки платника податків:2355319985, паспорт серії ВА № 904596, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Краматорськ, вул. Дружби, буд. 10, кв. 85) повідомляє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) про намір придбати у власність пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) у кількості 293 496 шт. (двісті дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто шість штук) простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 15,285 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905), номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.

Повідомляю, що на дату подання вказаного повідомлення Березюк Олена Василівна (Реєстраційний № облікової картки платника податків:2355319985, паспорт серії ВА № 904596, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Краматорськ, вул. Дружби, буд. 10, кв. 85)  не володіє акціями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905)

 

«22» липня 2021 року                                                                  Березюк Олена Василівна

Вих. № 01/456 ВІД 23.07.2021 р

ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З

ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30

Від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»

Код ЄДРПОУ: 03113905

Місцезнаходження юридичної особи: 84313, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. О. Тихого, будинок 6

 
 

22 липня 2021 року громадянка України Березюк Олена Василівна (Реєстраційний № облікової картки платника податків:2355319985, паспорт серії ВА № 904596, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Краматорськ, вул. Дружби, буд. 10, кв. 85), звернулася до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) із повідомленням про намір придбати у власність пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905) у кількості 293 496 шт. (двісті дев’яносто три тисячі чотириста дев’яносто шість штук) простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 15,285 % статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410» (код ЄДРПОУ: 03113905), номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.

На виконання ч. 1 ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема щодо оприлюднення повідомлення про намір придбати акції товариства шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, надсилаємо вищевказане повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаток:

1. Повідомлення про намір придбання значного пакету акцій Березюк Олени Василівни (Реєстраційний № облікової картки платника податків:2355319985, паспорт серії ВА № 904596, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 28 липня 1997 року, адреса реєстрації: м. Краматорськ, вул. Дружби, буд. 10, кв. 85) від 22 липня 2021 року на 1 арк.

                                                                                                                

Генеральний директор

ПРАТ «КРАМАТОРСЬКЕ

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11410»                              Дубовий С.О.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2104/2021

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03113905

5. Міжміський код та телефон, факс: (06264)  5-54-20, 7-14-46

6. Адреса електронної пошти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

21.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

19.04.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу)

33620428-233214

5,16808

0

Зміст інформації:

19.04.2021р. емiтентом було отримано перелік аакціонерів, які мають право на участь в загальних зборах  на 14.04.2021р., наданий депозитарною установою, згiдно якого було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу),  депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA40003249

було: 99235 шт. простих iменних акцiй, що складає 5,168080 % вiд статутного капiталу

стало: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу.

 

2

19.04.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-1" недиверсифікованого виду закритого типу)

33620428-233213

0

5,16808

Зміст інформації:

19.04.2021р. емiтентом було отримано перелік аакціонерів, які мають право на участь в загальних зборах  на 14.04.2021р., наданий депозитарною установою, згiдно якого було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу),  депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA40003248

було: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу.

стало: 99235 шт. простих iменних акцiй, що складає 5,168080 % вiд статутного капiталу

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2104-21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03113905

5. Міжміський код та телефон, факс: (06264)  5-54-20, (06264)  7-14-46

6. Адреса електронної пошти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

21.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2021

звільнено

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

03113905

0

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 31 від 20.04.2021р.), достроково за власним бажанням звільнено з посади  ревізора Татьянка  Андрiя Вiкторовича.Посадова особа не давала згоду на розкриття персональних даних. Акціями емітента не володіє. Перебував на посаді з 30.04.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

20.04.2021

призначено

Ревізор

Соломка Ігор Олексійович

03113905

0

Зміст інформації:

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 31 від 20.04.2021р.), призначено на посаду  ревізора Соломку Ігоря Олексійовича.Термін повноважень 5 років.Посадова особа не давала згоду на розкриття персональних даних. Акціями емітента не володіє. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з безпеки руху та загальних питань в ПрАТ "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410".  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2104/21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03113905

5. Міжміський код та телефон, факс: (06264)  5-54-20, (06264)  7-14-46

6. Адреса електронної пошти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

21.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

20.04.2021

60 000

31 671,5

189,444769

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Приватного Акцiонерного Товариства "Краматорське автотранспортне підприємство 11410" (далi - Товариство) вiд 20.04.2021 року попередньо надано згоду на вчинення Товариством правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартiстю до 60000,00 тис. грн., при обов'язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства.

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 60000,00 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 31671,5 тис.грн.

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 189,444769%.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 1 104100 (один мільйон сто чотири тисячі сто) голосів.

В зборах приймають участь акціонери та їх представники, які володіють 1 104100 акціями (голосами) або 57.5% від загальної кількості акцій (голосів) ПрАТ "Краматорське автотранспортне підприємство 11410".

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "За" прийняття рiшення - 1104100 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Проти" прийняття рiшення - 0 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "Утримався" - 0 штук.

 тис.грн.

 ------------------------------------------------------------

Станом на 14.04.2021рік(дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства)загальна кількість акцій Товариства складає 1 920 152 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 761 358штук.

----------------------------------------------------------------

Новини 24.03.2021

Файл ключів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021                                                                

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 № 2303/2021                                                            

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

          Генеральний директор                                                                          Дубовий Сергій Олександрович    

                  (посада)                                          (підпис)                                   (прізвище та ініціали керівника)            

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            03113905

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (06264)  5-54-20, 7-14-46

6. Адреса електронної пошти:

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

23.03.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

 

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

23.03.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу)

33620428-233213

0

5,16808

Зміст інформації:

23.03.2021р. емiтентом було отримано перелік акціонерів,  яким надсилатиметься письмове повідомлення про  проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 17.03.2021р., наданий депозитарною установою, згiдно якого було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу),  депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA40003248

було: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу.

стало: 99235 шт. простих iменних акцiй, що складає 5,168080 % вiд статутного капiталу.

2

23.03.2021

Близнюк Сергiй Анатолiйович

2603805853

31,245235

35,738629

Зміст інформації:

23.03.2021р. емiтентом було отримано перелік акціонерів,  яким надсилатиметься письмове повідомлення про  проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 17.03.2021р., наданий депозитарною установою, згiдно якого було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперi

У власника акцiй: фiзичної особи, iдентифiкацiйний код 2603805853, депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA10500753

було: 599956 шт. простих iменних акцiй, що складає 31,245235 % вiд статутного капiталу.

стало: 686236 шт. простих iменних акцiй, що складає 35,738629% вiд статутного капiталу. Акціонер є прямим власником акцій.

 

 

 

Новини 19.03.2021

Файл ключів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«Краматорське автотранспортне підприємство 11410»

(місцезнаходження  вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), буд. 6, м. Краматорськ ) код за ЄДРПОУ 03113905  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 20 квітня 2021 р. о 10-00 годині за адресою:  вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), буд.6, кімната № 1, м.Краматорськ.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:             20 квітня 2021 року з 9-30 до 10-00 за місцем проведення зборів.

 

Перелік питань, включених до проекту  порядку денного загальних зборів Товариства:

1. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів, та обрання лічильної комісії.

2. Вибори голови та секретаря зборів.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020р.                       

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020рік.

5. Затвердження звіту Ревізора.

6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

7. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів, пов’язаних з господарчою діяльністю підприємства.

9.Дострокове  припинення  повноважень Ревізора та обрання  Ревізора .

Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів призначених на 20 квітня 2021 року.

Питання, винесене на голосування

Проект рішення

1

Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів, та обрання лічильної комісії..

Затвердити наступний  регламент зборів: Доповіді – 10 хвилин;  Обговорення  -  5 хвилин на 1 виступ.,та обрання лічильної комісії у складі трьох чоловік.

2.

Вибори голови та секретаря зборів.

 

 Обрати  головою зборів Дубового С.О. секретарем  Копицю Н.І.

 

3.

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020рік.

3.1 Затвердити звіт Генерального директора про роботу ПрАТ «Краматорське  АТП-11410» за 2020 рік.

4.

Звіт Наглядової ради за 2020 рік.

4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Краматорське АТП- 11410» признати задовільною.

4.2 Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу ПрАТ «Краматорське АТП -11410» за 2020рік.

5

Затвердження звіту Ревізора.

5.1. Роботу Ревізора ПрАТ «Краматорське АТП -11410»  признати задовільною.

 

5.2. Затвердити звіт Ревізора про роботу ПрАТ «Краматорське АТП -11410» за 2020 рік.

6

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2020рік.

6. Затвердити річний баланс Товариства  за 2020 рік та річний звіт Товариства в цілому.

7

Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2020рік.

7.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства  за 2020рік - всі нараховані дивіденди  направити на розвиток Товариства.

 

8

Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів, пов’язаних з господарчою діяльністю підприємства.

 

8. Затвердити значні правочини, які можуть здійснюватися Товариством протягом  року від  20.04.2021року, а саме;

- договори купівлі-продажу цінних  паперів,у розмірі, який не перевищує 60 000 000 грн., по кожному договору;

- придбання транспортних засобів та інших основних засобів, необхідних для розвитку підприємства з приділеною вартістю 60 000 000грн. по кожному договору;

- договори на оформлення кредитних договорів до 60 000 000 грн. по кожному договору;

- договори застави будь якого майна до 60 000 000грн.по кожному договору;

- договори майнових прав до 60 000 000грн. по кожному договору;

- придбання  палива – мастильних  матеріалів , запчастин до 60 000 000грн.

- інші договори максимальною вартістю до 60 000 000 грн.;

 

 

9

Дострокове  припинення  повноважень Ревізора та обрання  Ревізора

9.Дострокове припинення  повноважень Ревізора та обрання Ревізора. Кумулятивне  голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 08-00 до 16-00, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе 6 в кімнаті № 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –юрисконсульт  Глущенко Ігор Вікторович.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2021р.

Телефон для довідок (06264)5-57-32, 5-54-20.

Повідомлення про проведення загальних зборів: розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.03.2021р.

Кожний акціонер  має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену  згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,  а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку  порядку. Довіреність  на  право участі та голосування на загальних зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою основою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Уразі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження  щодо голосування за загальних зборах  Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Станом на 17.03.2021р. (дата  складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає  1 920 152 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  1 761 358 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства                   за 2019-2020рр. (тис.грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

31 671,5

37 587,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

19 173,3

24 085,6

Довгострокові фінансові інвестиції 

1 083,2

1 083,2

Довгострокова дебіторська заборгованість

 

 

Запаси

3 895,0

4 159,1

Сумарна дебіторська заборгованість

5 482,9

6 889,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 298,9

115,8

Нерозподілений прибуток

3 393,0

3 070,5

Власний капітал

9 977,1

9 655,1

Статутний капітал

480,0

480,0

Довгострокові зобов'язання

6 961,8

8 766,2

Поточні зобов'язання

14 732,6

19 166,2

Чистий прибуток (збиток)

159,3

324,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 920 152

1 920 152

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

335

356

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

  

Генеральний директор                                                     Дубовий Сергій Олександрович

                                                                                                  19  березня 2021р.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

20.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2004/21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство -11410"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            84313, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            03113905

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (06264)  5-54-20, 7-14-46

6. Адреса електронної пошти:

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

20.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

№ з/п

Дата отримання інформації від  Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

19.04.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу)

33620428-233214

5,16808

0

Зміст інформації:

19.04.2021р. емiтентом було отримано перелік аакціонерів, які мають право на участь в загальних зборах  на 14.04.2021р., наданий депозитарною установою, згiдно якого було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу),  депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA40003249

було: 99235 шт. простих iменних акцiй, що складає 5,168080 % вiд статутного капiталу

стало: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу.

 

2

19.04.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-1" недиверсифікованого виду закритого типу)

33620428-233213

0

5,16808

Зміст інформації:

19.04.2021р. емiтентом було отримано перелік аакціонерів, які мають право на участь в загальних зборах  на 14.04.2021р., наданий депозитарною установою, згiдно якого було змiнено кiлькiсть акцiй власникiв цiнних паперiв

У власника акцiй: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ" (Пайовий венчурний інвестиційний фонд "РІМ-2" недиверсифікованого виду закритого типу),  депозитарний код рахунку в цiнних паперах 400762-UA40003248

було: 0 шт. простих iменних акцiй, що складає 0% статутного капiталу.

стало: 99235 шт. простих iменних акцiй, що складає 5,168080 % вiд статутного капiталу

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image