Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 21 гостей и ни одного пользователя на сайте

Годовой отчет и новости

 
 Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

22.04.2016

 

 

 

 

(дата)

 

 

М.П.

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

03113905

 

4. Місцезнаходження

 

84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, Орджонiкiдзе, 6

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(06264)  5-54-20, 7-14-46

 

6. Електронна поштова адреса

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

22.04.2016

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

77, Газета "Бюлетень. Цiннi папери"

 

25.04.2016

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

www.atp11410.com.ua

 

25.04.2016

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

п. 2.* ПрАТ не заповнює.
п. 3 товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб
п.4 товариство не вводило посаду корпоративного секретаря
п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
п.12. (п.п. 3-5) ПрАТ не випускало похідних та iншiх цiнних паперів.
п.13*   ПрАТ не заповнює  розділ "Опис бізнесу" ,згідно положенню №2826 товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів.
п.14-4 Інформаця про обсяги виробництва та реалізаціі основних видів продукціі та п.14-5 інформація про собівартість реалізованоі продукціі не заповнено, тому що товариство не займаються видами діяльності, що класифікується як переробна та добувна. Чистий доход від реалізації одержано від послуг з перевезень та оптової торгівлі.
п. 15 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п. 18-27 ПРАТ  не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
п.29.* ПрАТ не заповнює.
п.31, 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

* ПрАТ не заповнюються , згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).

 III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №608357

3. Дата проведення державної реєстрації

21.08.1995

4. Територія (область)*

14000 - Донецька

5. Статутний капітал (грн)

480038,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

351

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Пасажирський наземний транспрот міського та приміського сполучення 49.31, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Краматорська філія ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

335548

3) поточний рахунок

26009190086001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Краматорськ

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26007619944578

 * Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубовий Сергiй Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 906244, 07.08.1997, Краматорський МВ УМВС України

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер металург

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник автоколони № 2  ВАТ "АТП-11410"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.10.2011, обрано на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про одноособовий орган".
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Генеральний директор підзвітний Загальний зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням  про   виконавчий  орган Товариства,  а  також  контрактом,  що укладається з Генеральним директором.  Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової   ради   чи  особа,  уповноважена  на  таке  підписання Наглядовою радою.
Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:
1) наймає і звільняє працівників Товариства;
2) подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
3) затверджує штатний розклад Товариства;
4) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
5) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
6) самостійно приймає рішення про укладання договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладання яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язків дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;
7) видає довіреності;
8) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
9) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
10) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами та третіми особами;
11) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
12) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
13) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.
За  рік посадовій особі виплачена винагорода  у формі заробітної плати згідно штатного розкладу.В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Посади, якi займав протягом 5 років:
Начальник автоколони № 2  ВАТ "АТП-11410", ПрАТ "АТП 11410" - генеральний директор. Не має посади на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було.

 

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Близнюк Сергiй Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорський МВ УМВС України

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник цеху ВАТ "Енергомашспецсталь".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2012, Обрано на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про  відсторонення  Генерального директора  від  здійснення повноважень та обрання особи, яка  тимчасово  здійснюватиме  повноваження   Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження  (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження  умов  трудових договорів та/або  контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи,  яка уповноважується на підписання контрактів з ними.  Винагорода, як Голові наглядової ради, не нараховувалася. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Близнюк С.А. не є працiвником Товариства, працює на ПАТ "Енергомашспецсталь" м. Краматорськ, вул. Совхозна, 6, перший заступник генерального директора.
Змін протягом року не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безуглий Андрiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 808838, 11.07.1997, Краматорський МВ УМВС України

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правлiння ВАТ "АТП- 11410"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2012, обрано на  5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про  відсторонення  Генерального директора  від  здійснення повноважень та обрання особи, яка  тимчасово  здійснюватиме  повноваження   Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження  (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження  умов  трудових договорів та/або  контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи,  яка уповноважується на підписання контрактів з ними. Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Посади, якi займав протягом  5 років:
заступник голови правлiння ВАТ "АТП- 11410", ПрАТ "АТП 11410" - директор з пасажирських перевезень. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На дату складання звiту не є акцiонером. Протягом року змін не було.

 

1) посада

Член наглядової ради, головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комащенко Наталiя Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС, 086228, 06.12.1999, Краматорський МВ УМВС України

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер електромеханiк

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "ТД ВАТ "Енергомашспецсталь"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.04.2012, обрано на 5 років як член наглядової ради

9) опис

Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку,  контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ;
- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання  робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової  дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй,  складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на  посаду  й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв,  товарно-матерiльних i iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про  відсторонення  Генерального директора  від  здійснення повноважень та обрання особи, яка  тимчасово  здійснюватиме  повноваження   Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження  (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження  умов  трудових договорів та/або  контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи,  яка уповноважується на підписання контрактів з ними. Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена винагорода як головному бухгалтеру у виглядi заробiтної плати згідно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера 23.05.2003р. на неозначений термін.
Посади, якi займала  протягом 5 років:
Головний бухгалтер ПрАТ "АТП-11410".
Протягом року змін не було. Посадова особа не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

1) посада

Ревізор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татьянко Андрiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВС, 612593, 21.12.2000, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища, Краматорський індустріальний інститут, автоматизація та комплексна механізація машинобудування

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "АТП-11410", начальник відділу експлуатації

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.12.2014, обрано на 5 років

9) опис

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право бути брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізора.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
-факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Винагорода, якревізору, посадовiй особi емiтента не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.Призначено на посаду замість Єфімова М.В. рішенням позачергових загальних зборів (протокол №24 вiд 19.12.2014р) терміном на 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які займав протягом 5 років: ЗАТ "АТП-11410" - начальник відділу
експлуатації, ПрАТ "АТП-11410" - заступник генерального директора з вантажних та легкових перевезень.

 * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

ВА, 906244, 07.08.1997, Краматорський МВ УМВС України

317324

16,525983

317324

0

0

0

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорський МВ УМВС України

599956

31,245235

599956

0

0

0

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Комащенко Наталiя Федорiвна

ВС, 086228, 06.12.1999, Краматорський МВ УМВС України

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

ВА, 808838, 11.07.1997, Краматорський МВ УМВС України

0

0,000000

0

0

0

0

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

ВС, 612593, 21.12.2000, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій області

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

917280

47,771218

917280

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ГАНАДО ТРЕЙД ИНК

00000000

Сент Кiтс i Невi, д/н, д/н, с.Чарльстаун, Мейн Стрiт, п/с 556

570976

29,735979

570976

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Близнюк Сергiй Анатолiйович

ВЕ, 402715, 02.01.2002, Краматорський МВ УМВС України

599956

31,245235

599956

0

0

0

Дубовий Сергiй Олександрович

ВА, 906244, 07.08.1997, Краматорський МВ УМВС України

317324

16,525983

317324

0

0

0

Усього

1488256

77,507197

1488256

0

0

0

 

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 

** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

 

X

Дата проведення

24.04.2015

Кворум зборів **

77,496000

Опис

Перелік питань, що розглядались на зборах:
1.Затвердження складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014рік.
6. Порядок розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів пов'язаних з господарчою діяльністю підприємства.
8. Визначення органу Товариства, якому надаються повноваження:
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій, у том числі за власною ініціативою;
- прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.
9. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходило.
Рузультати розгляду питань порядку денного:
З першого питання:
 Обрати лічильну комісію у наступному складі:
-голова комісії - Глущенко І.В
-член комісії -  Мушкало Г.Л.
-член комісії - Вандишева О.В.
Обрати головою загальних  зборів акціонерів Товариства- генерального директора Товариства Дубового С.О., секретарем загальних зборів акціонерів Товариства - бухгалтера Копиця Н.І.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

З другого питання:
Прийняти звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З третього питання:
Прийняти звіт наглядової ради Товариства за 2014рік.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З четвертого питання:
Прийняти звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З п'ятого питання:
Затвердити  річну  фінансову  звітность Товариства за 2014 рік
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З шостого питання:
Затвердити порядок покриття збитків за 2014рік, які склали-1841 тис. грн.., за рахунок доходів майбутнього періоду.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056 
голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З сьомого питання:
Попереднє затвердити значні правочини, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від 25.04.2015року.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З восьмого питання:
Надати Наглядової ради Товариства повноваження:
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій, у том числі за власною ініціативою;
- прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З дев'того питання:
Затвердити положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Доручити Голові наглядової ради Товариства Близнюку А.С. підписати положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
Голосували:
"за" - 3 акціонера, які в сукупності володіють 1 488056  голосами, що становить 77,496% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;

"утримались" - __0__ акціонерів, які в сукупності володіють ____ голосами, що становить ____% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. 

 * Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

 

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. * Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.  

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій

 

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.05.2010

16/05/1/10

Донецьке терiторiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000072771

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1920152

480038,00

100,000000

Опис

ПрАТ не здiйснювало тогiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi  позабiржовi ринки ЦП). Заяв на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) ПрАТ не подавало. Намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.У 2010 роцi Товариством проведено дематерiалiзацiю акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну.
Облігаціі зі строком погашення 30.06.2016р., які значилися на балансі Товариства у сумі 10993  тис.грн., достроково повністю погашено. За звітний рік було виплачено 463 тис.грн. процентів.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

 

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

17530

17628

0

0

17530

17628

будівлі та споруди

4709

4098

0

0

4709

4098

машини та обладнання

2409

2447

0

0

2409

2447

транспортні засоби

8864

9896

0

0

8864

9896

інші

1548

1587

0

0

1548

1587

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

19874

17530

0

0

19874

17530

Опис

На балансi Товариства значаться основнi засоби первiсною вартiстю - 45933 тис.грн. Обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. За 2015 рiк  нараховано амортизацiї на основнi засоби - 3366 тис.грн. Амортизація вибувших основних засобів - 3 тис.грн.  Первісна вартість вибувших основних засобів - 3 тис.грн. Ступiнь зносу виробничих засобiв станом на 31.12.15р. складає 61,6% вiд первинної вартостi. У 2015 роцi основних засоби збільшились на  - 3 464 тис.грн., у тому числi: будинки та споруди-3 тис.грн.(ремонти), машини та обладнання - 401тис.грн., транспортнi засоби -    2 888 тис.грн. (ремонт та модернізація-1 060тис.грн.), iнструменти - 96 тис.грн., МНМА - 32 тис.грн., інші необоротні матеріальні активи-44 тис.грн.
Будинки та споруди:
первісна вартість - 13 311 тис.грн., знос - 9 213 тис.грн., залишкова вартість - 4 098 тис.грн., ступінь зносу - 69,2%,ступінь використання - 100%
Машини та обладнання:
первісна вартість - 4 215 тис.грн., знос - 2 168 тис.грн., залишкова вартість - 2 047 тис.грн., ступінь зносу - 51,4%,ступінь використання - 100%
транспортні засоби:
первісна вартість-25 858 тис.грн., знос-15 962 тис.грн., залишкова вартість - 9 896 тис.грн., ступінь зносу - 61,7%,ступінь використання - 100%
інші основні засоби:
первісна вартість  - 2 549 тис.грн., знос - 962 тис.грн., залишкова вартість - 1 587 тис.грн., ступінь зносу - 37,7%,ступінь використання - 100%
Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладено. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) не значаться.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися - 214 тис.грн. Протягом 2015 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 3 тис.грн. (ліквідовано). Основних засобів, взятих в оренду немає; основні засоби, оформлені у заставу -13311 тис.грн.; основні засоби, передані в операційну оренду - 1 343 тис.грн. Всi основнi засоби Товариства використовуються за основним видом господарської дiяльностi та за цiльовим призначенням
Термiн користування основними засобами:
-  будинків і споруд: до 50 років років;
- машин і обладнання: до 15 років;
- транспортних засобів - до 10 років;
- інших основних засобів - до 3 років..
Термiни використання основними засобами Товариства визначаються термiнами морального та фiзичного зносу, а також доцiльнiстю проведення капiтального ремонту.
Умови користування: основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства за їх цiльовим призначенням.
Обмежень на використання основних засобів немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

                     8113

7926

Статутний капітал (тис. грн.)

480

480

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

480

480

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 7448 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 7448 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

       

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

533,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

Кредит

08.05.2013

553,00

21,000000

07.05.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

2915,00

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

 

X

X

за векселями (всього)

X

2915,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

158,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

11440,00

X

X

Інші зобов'язання

X

5566,00

X

X

Усього зобов'язань

X

20632,00

X

X

Опис

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  - 2660 тис. грн.
Поточні зобов'язання за розрахунками з:
- одержаних авансів - 142 тис. грн.;
- страхування - 308 тис. грн.;
- оплати працi - 715 тис. грн.
- поточні забезпечення -1015 тис.грн.(резерв відпусток)
Інша поточна заборгованість - 726 тис. грн. (ПДВ з авансів перерахованих - 22 тис. грн., відсотки по кредиту - 644 тис.грн.; заборгованість з аліментів - 15 тис. грн., військовий збір - 11 тис.грн., заборгованість профспілкам - 34 тис. грн.).

  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

31714676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№ 2738 30.11.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н  д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015  рік

Думка аудитора***

Умовно-позитивна

 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.  

*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

2

1

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери 

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

     

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інше (запишіть)

не створено.

Інше (запишіть)

не створено.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,та /або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором та/або ревізором цього товариства.

 * Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або ведено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

 

Положення про наглядову раду 

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства 

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

 

X

Інше (запишіть) 

Положення "Про одноособовий орган управління - генерального директора".

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Так

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Протягом року аудитор не змінювався. ТОВ "Аудиторська фірма"Аудит Сервіс Груп" є правонаступником ТОВ "Аудиторська фірма "Донбас Аудит Сервіс".

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

 

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

 

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

 Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть)

Залучення інвестицій не планується.

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились

 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

02.04.2011

яким органом управління прийнятий:

загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

так

укажіть яким чином його оприлюднено:

кожному акціонеру було направлене рішення прийняті загальними зборами  акціонерів

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Органи управління та акціонери Товариства дотримуються принципів корпоративного управління, затверджених "Кодексом корпоративного управління". Скарг акціонерів до органів управління та інших контролюючих органів протягом звітного року не було.

     

 Звіт про корпоративне управління*

 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів. 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи. 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image