Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 12 гостей и ни одного пользователя на сайте

Годовой отчет

Файл ключів.

 

Титульний аркуш

 

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2204-21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергiй Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03113905

4. Місцезнаходження: 84313, Україна, Донецька обл., д/н р-н, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

5. Міжміський код, телефон та факс: (06264)  5-54-20, 7-14-46

6. Адреса електронної пошти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2021, Рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2021р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/АRM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.atp11410.com.ua

22.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

X

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

п. 2* ПрАТ не розкриває

п.4 * ПРАТ не розкриває.

п.5  товариство не проводило рейтингових оцiнок

п. 6 Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має.

п. 7 У звiтному 2020 роцi вiдсутнi судовi справи емiтента, позовнi вимоги за якими складають 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року.

п. 13-15* ПРАТ не розкриває

п.17. (п.п. 2-6) ПрАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.

п.18  емiсiї цiльових облiгацiй у Товариствi  не було.

п.19. Наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) вiдсутня.

п.21 Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає.

п.23 дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися.

п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною та переробною дiяльнiстю.

п.25-28 .* ПрАТ не розкриває

п. 30 - ПРАТ не проводило аудит фiнансової звiтностi, оскiльки така вимога вiдсутня у законодавствi

п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.

п.33. Акцiонернi, корпоративнi договори акцiонерами  не укладались

п.34. Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладено.

п. 36-45 ПРАТ  не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "Краматорське АТП-11410"

3. Дата проведення державної реєстрації

            21.08.1995

4. Територія (область)

            Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

            480038

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            335

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            49.31 - Пасажирський наземний транспрот мiського та примiського сполучення

            45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

            46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

            UA393395000000026005591432001

3) поточний рахунок

            UA393395000000026005591432001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            Публiчне акцiонерне товариство "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346

5) IBAN

            UA493003460000026003015102901

6) поточний рахунок

            UA493003460000026003015102901

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

            Товариство з обмеженою  вiдповiдальнiстю "Електроавтотранспорт"

2) Організаційно-правова форма

            Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            32737516

4) Місцезнаходження

            вул. Кiма, буд.103А, ,м. Краматорськ, Донецька обл.,84323

5) Опис

            :  довгострокова iнвестицiя у сумi 1083,2 тис. грн., є  майновим внеском до статутного капiталу капiталу ТОВ " Електроавтотранспорт " i складає 60,4% його статутного капiталу.

 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

 Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

Згiдно договору, 01.01.2020

Аавтовокзал м.Слов'янськ

Штраф за вiдмiну автобусiв на маршрут

Вирахувано з винагороди

Опис:

 

2

Самостiйно нараховано,

самостiйно

3% штрафу за даними уточнюючих податкової декдарацiй  з ПДВ

Сплачено повнiстю

Опис:

 

3

№177136, 03.04.2020

Облавтодор

Штраф за перевищення транспортними засобами ваги або габаритних нормативних параметрiв

Сплачено повнiстю

Опис:

 

4

№177156, 03.04.2020

Облавтодор

Штраф за перевищення транспортними засобами ваги або габаритних нормативних параметрiв

Сплачено повнiстю

Опис:

 

5

№177408, 08.08.2020

Облавтодор

Штраф за перевищення транспортними засобами ваги або габаритних нормативних параметрiв

Сплачено повнiстю

Опис:

 

6

№177410, 08.08.2020

Облавтодор

Штраф за перевищення транспортними засобами ваги або габаритних нормативних параметрiв

Сплачено повнiстю

Опис:

 

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

До складу Товариства входять:

- перша автоколона (автобуси великої вмiсткостi) мiське та примiськi перевезення;

- друга автоколона (автобуси малої вмiсткостi)  мiськi та примiськi перевезення;

- третя автоколона (легковий автотранспорт) - виконання iндивiдуальних замовлень;

- четверта автоколона -примiськi,  мiжмiськi  та мiжнароднi перевезення;

- п'ята автоколона- грузовi перевезення;

- ремонтна база;

- автомийка та шиномонтаж;

- автошкола ;

-пiдроздiл з оптового продажу запасних частин.

В органiзацiйнiй структурi пiдприємства протягом 2020р. змiн не було.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2020р.  складає 335 осiб. На умовах неповного робочого часу звiтного року, пiд час  карантину працювала 41 особа. Позаштатних працiвникiв - 6. Протягом звiтного року чисельнiсть працiвникiв зменшилася  на 21 особу. Така змiна чисельностi працiвникiв протягом звiтного року не є  для Товариства суттєвою (у 2019 р. працювало 356 осiб). 

Фонд оплати працi протягом  2020р.  збiльшився на  47,1 тис. грн. та складає  26 600,7 тис. грн.  Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв у порiвняннi з 2019 р. збiльшилася на 397 грн.( в зв'язку з карантинними заходами збiльшення не значне) та складає  у  2019р. - 6 216 грн., у 2020р. - 6 613 грн.

З працiвниками Товариства укладено колективний договiр. В колективному договорi передбачена форма оплати працi, види доплат та надбавок до заробiтної плати. За пiдсумками роботи за мiсяць працiвниковi може надаватися премiя, розмiр якої залежить вiд фiнансового стану Товариства. Працiвникам Товариства  при наявностi грошових коштiв може надаватися матерiальна допомога та безпроцентна позика.

 При прийняттi на роботу з працiвниками трудовi договори не укладаються. Готується наказ   про прийом, в  якому обумовлюється режим працi, оплата та iнше.

 

Кадрова полiтика Товариства  є складовою частиною усiєї управлiнської та виробничої полiтики. Її головна мета - забезпечення усiх видiв господарської дiяльностi пiдприємства квалiфiкованим та компетентним персоналом.

Трудовi вiдносини працiвникiв товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом  Товариства, правилами внутрiшнього трудового розпорядку i дiючим колективним договором.

Кадрова полiтика  Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам.

Основнi моменти кадрової програми:

ПIДБОР ПЕРСОНАЛУ

Порядок пiдбору та розстановки персоналу на пiдприємствi  забезпечується шляхом:

- повного використання трудових ресурсiв  Товариства та залучення персоналу через мiський центр зайнятостi;

- пiдготовки компетентного резерву на замiщення керiвникiв усiх рiвней управлiння, а також спецiалiстiв та професiйних працiвникiв.

При пiдборi персоналу враховуються: освiта, дiловi якостi кандидата, його спецiальнi знання для квалiфiкованого виконання робiт, досвiд.

Пiдбiр та розстановка персоналу - є складовими частинами кадрової служби i займають одне з головних мiсць в системi заходiв з пiдвищення ефективностi роботи Товариства

Процес пiдбору персоналу включає наступнi направлення:

- збiр iнформацiї про можливих кандидатiв, вивчення  резюме;

- зiставлення сукупностi якостей кандидата и тих вимог, якi потрiбнi для виконання функцiй по данiй посадi;

- порiвняння кандидатiв на одну посаду один с одним та вибiр того, хто бiльше других пiдходить для виконання функцiй на посадi;

- призначення кандидата на посаду.

  

Товариство  не має зобов'язань перед працiвниками вiдносно правочинiв, що стосуються можливостi придбання працiвниками  його акцiй та опцiонiв.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднаннь,

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємцями, установами не проводить.Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом 2020р. не було.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариство немає.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом 2020р. пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариством  Наказом "Про затвердження облiкової  полiтики на 2017 рiк"  № 165 вiд 26.12.2016р. (зi змiнами та доповненнями вiд Наказом №120/1 вiд 01.10.2018р., вiд 31.05.2020р.) було затверджено Положення про облiкову полiтику.

Опис облiкової полiтики:

1. Облiк нематерiальних активiв  здiйснювати, згiдно П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи, за первiсною вартiстю. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв з визначеним строком корисного використання застосовувати прямолiнiйний метод.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизувати.

2. Органiзувати бухгалтерський облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв згiдно П(С)БО-7 "Основнi засоби".     

До основних засобiв вiдносити активи за наступними ознаками:

- строк корисного використання об'єкту бiльше одного року, або операцiйного циклу, якщо вiн тривалiший за рiк;

- вартiсть активу бiльше 6 тисяч гривень.

Активи, що не вiдповiдають вартiсному критерiю вiднесення до складу основних засобiв, вважати малоцiнними необоротними матерiальними активами.

Встановити лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв у розмiрi 0.1 % вiд їхньої первiсної вартостi.

Встановити наступнi методи нарахування амортизацiї:

- для всiх груп основних засобiв - прямолiнiйний метод;

- для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - в першому мiсяцi використання об'єкта 100 вiдсоткiв його вартостi.

Переоцiнку основних засобiв проводити:

- якщо залишкова вартiсть об'єкту основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi;

- на дату балансу;

- iндивiдуально для кожного об'єкта основних засобiв.

У разi проведення переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснювати переоцiнку всiх об'єктiв групи, до якої вiн належить.

Оцiнку справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв проводити iз залученням суб'єктiв оцiночної дiяльностi.

3. Облiк запасiв здiйснювати згiдно П(С)БО-9 "Запаси

При вибуттi запаси оцiнювати за методом :

-ФIФО, тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнювати за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.

- iншi матерiальнi цiнностi за методом середньозваженою собiвартостi  при списанi на собiвартiсть. Середньозважену собiвартiсть визначати н за мiсяць у порядку, встановленому П(С)БО 9 "Запаси".

4. Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнювати та вiдображати у бухгалтерському облiку за собiвартiстю.

 Оцiнка фiнансових iнвестицiй на дату балансу:

При вiдсутностi активного ринку даного виду фiнансових iнвестицiй вiдображати їх на дату балансу за собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi.

При наявностi активного ринку даного виду фiнансових iнвестицiй вiдображати їх на дату балансу за:

- амортизованою собiвартiстю iз застосуванням ефективної ставки вiдсотку - для фiнансових iнвестицiй, що утримуються до погашення;

- справедливою вартiстю - для фiнансових iнвестицiй, що придбанi та утримуються пiдприємством виключно для продажу.

5. Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".

Сумнiвною вважати поточну дебiторську заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть її погашення боржником.

При наявностi сумнiвної заборгованостi поточну дебiторську заборгованiсть включати до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто сумою поточної дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

Величину резерву сумнiвних боргiв визначати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

6. Визнання та оцiнку  зобовя'зань здiйснювати керуючись П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Суму забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам визначати щомiсячно як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi.

До суми забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам включати суми забезпечення обов'язкових вiдрахувань (зборiв) вiд забезпечення виплат вiдпусток на вiдрахування на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.

До забезпечення на виплату вiдпусток включати виключно майбутнi витрати на оплату чергових (щорiчних, основних i додаткових) вiдпусток, а також додаткових вiдпусток працiвникам, якi мають дiтей.

6. Облiк доходiв та витрат здiйснювати  вiдповiдно до П(С)БО "Дохiд"  та П(С)БО "Витрати" окремо за видами дiяльностi:

-регулярнi пасажирськi перевезення;

-нерегулярнi пасажирськi перевезення;

-вантажнi перевезення;

-дiяльнiсть навчання в автошколi;

-медичнi послуги;

-технiчне обслуговування, послуги по ремонту транспорту стороннiм

  органiзацiям, контрольно-дiагностичнi;

-iншi.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi Товариства є пасажирськi перевезення населення в мiських, примiських, мiжмiських маршрутах.

Перевезення здiйснюються як у звичайному режимi, так i у режимi маршрутного таксi.

Перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах здiйснюється за графiками i тарифами, затвердженими Виконавчим комiтетом мiської ради.

Перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на примiських i мiжмiських маршрутах здiснюється за тарифами, затвердженими Облдержадмiнiстрацiєю Донецької областi.

В ряд з перевезенням пасажирiв на платнiй пiдставi, Товариство здiйснює перевезення пiльгових категорiй населення по мiських (примiських) маршрутах, в обсягах, передбачених рiшенням  Краматорської мiської ради.

Не основними видами дiяльностi Товариства є:

- надання  в оренду рухомого (легкових автомобiлiв) та нерухомого майна;

- ремонт своєї автомобiльної технiки та надання послуг по ремонту автомобiлiв;

- оптова торгiвля запасними частинами;

- надання послуг шиномонтажу та мийки автотранспорту;

- надання послуг навчання в автошколi;

- послуги реклами.

Товариство  у 2020 роцi залишилося  дiлером фiрми "Омега автопоставка"  i здiйснювало оптову торгiвлю запчастинами.

Протягом 2020 року доходи вiд перевезень складають 45 439,9 тис. грн., що в натуральних показниках становить 6 339,38 тис. пасажирiв, в тому числi на: безоплатнiй  та пiльговiй пiдставах -  2 586,11 тис. пасажирiв. Експортнi операцiї у загальному обсязi доходiв за звiтний  рiк  - незначнi (1,7%).

Основними постачальниками за основними видами сировини , що використовується Товариством є:

- по паливно-мастильних матерiалах: ТОВ "Крамавтомiкс" та ТОВ "Зовнiшпромресурси";

- по постачанню запасних частин: ТОВ "Омега Автопоставка", ТОВ  "Укравтозапчастина".

- постачальники товарiв для оптової торгiвлi: ТОВ "АВТО Стандарт Україна" та ТОВ "АВТО-БУС-Сервiс".

У своїй дiяльностi пiдприємство має певнi ризики, якi включають наступнi:

а)  полiтичнi i макроекономiчнi ризики:

- податкове навантаження - високi податки, що призводять до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi;

- полiтична нестабiльнiсть;

- зростання iнфляцiї i як наслiдок зниження впевненостi споживачив у майбутньому;

- зниження темпiв економiчного розвитку країни в цiлому, i як наслiдок погiршення стану окремих галузей виробництва та пiдприємств;

- фiнансова криза;

б) фактори розвитку, стосовно фiнансово-господарського стану:

- нестача ресурсiв (можливiсть виникнення проблем з отриманням за прийнятну цiну якiсного палива та запасних частин, потрiбних для оперативної дiяльностi емiтента; основнi заходи: укладання довгострокових договорiв на постачання);

- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi;

- iснує ризик, що через нестачу обiгових коштiв Товариство може не встигати за розвитком i впровадженням сучасних автомобiльних послуг, важливих для його дiяльностi; основнi заходи: вiдновлення рухомого складу, своєчаснi поточнi та капiтальнi ремонти;

- низька рентабельнiсть (можливiсть збиткiв у наступному перiодi чи в подальшому).

Негативний вплив на розвиток Товариства у звiтнотному роцi мало погiршення економiчної ситуацiї в Українi та в усьому свiтi викликане пандемiєю гострої распiраторної хвороби COVID-19, та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та у свiтi. Доходи  по основному виду дiяльностi - вiд перевезень пасажирiв - зменшилися майже  у 2 рази. 

Основними напрямками щодо захисту надання своїх послуг Товариство вважає пiдтримку в належному технiчному станi та постiйне оновлення свого рухомого складу.

Основним конкурентом з перевезень  у мiстi  довгий час було  ТОВ "Юмвоса", який маючи приблизно такий же автопарк i такi ж цiни, здiйснює також пасажирськi перевезення, але за iншими маршрутами. У 2018 роцi Комунальне пiдприємство  "Краматорське трамвайно - тролейбусне управлiння" придбало автобуси для мiсцевих перевезень на  нових маршрутах, що призвело до часткової втрати мiсцевих перевезень.

У 2021 роцi планується збiльшення обсягiв з надання послуг по обслуговуванню пасажирiв, за рахунок збiльшення кiлькостi маршрутiв по мiсту, примiських та мiжобласних маршрутiв, а також мiжнародних. Планується розширення оптової торгiвлi запасними частинами, операцiй з цiнними паперами, послуг шиномонтажу та мийки автотранспорту, рекламної дiяльностi та послуг по пiдготовцi водiїв транспортних засобiв та пiдготовцi водiїв тролейбусiв.

Найбiльш  перспективними послугами є мiжобласнi перевезення пасажирiв.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

До активiв товариства, якi вiдображаються на балансi товариства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти, фiнансовi iнвестицiї.

Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну дiяльнiсть Товариства та не є iстотними, iнформацiя про їх придбання або вiдчудження не наводиться. Iнформацiя про нематерiальнi активи також не суттєва.

Основнi придбання та вiдчуження основних засобiв за останнi 5 рокiв:

2016

У 2016 роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 3 203 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  17 тис.грн.(ремонти), машини та обладнання -1 601 тис.грн.; iнструменти - 51тис. грн., МНМА - 88 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи -44 тис.грн.,транспортнi засоби - 1 446 тис.грн.

Протягом 2016 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 247 тис. грн.

2017

У 2017 роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 4 052 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  1 332 тис.грн.(ремонти), машини та обладнання -522 тис.грн.; транспортнi засоби - 1 807 тис.грн., iнструменти - 75 тис. грн., МНМА - 90 тис. грн., iншi необоротнi матерiальнi активи -205 тис.грн.,тимчасовi споруди - 21 тис.грн.

Протягом 2017 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 338 тис. грн.

2018

У 2018 роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 8 587,8 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  793,9 тис.грн. (ремонти), машини та обладнання -  1 304,2 тис.грн.; транспортнi засоби - 6 057,5 тис.грн., iнструменти - 47,2 тис. грн., МНМА - 318,4 тис. грн.,iншi основнi засоби-66,6 тис.грн.

Протягом 2018 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 924,3 тис. грн.,знос- 870,5 тис.грн.

2019

У 2019 роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 10 027,3 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  46,3 тис. грн. (ремонти), машини та обладнання -  570,9 тис. грн.; транспортнi засоби - 9 239,9 тис. грн., iнструменти - 52,2 тис. грн., МНМА - 118,0 тис. грн. Протягом 2019 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 583,6 тис. грн., знос - 373,4 тис. грн.

2020

У 2020 роцi первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 698,9 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  2,7 тис. грн. (ремонти), машини та обладнання -  383,8 тис. грн.; МНМА - 312,4 тис. грн. Протягом 2020року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю -321,0 тис. грн., знос 320,6 тис. грн.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби Товариства, якi розташованi за мiсцезнаходженням: м.Краматорськ, Донецької областi, вул. Олекси Тихого, 6.

Найбiльш вагому частку у складi основних засобiв Товариства складають транспортнi засоби, тобто рухомий склад Товариства. Основнi засоби Товариства складаються з:

- адмiнiстративного комплексу (майстернi, бокси гаражiв, примiщення автомийки);

- парку автотранспортних засобiв (автобуси  малої вмiсткостi та з пiдвищеною  комфортнiстю, легковi автомобiлi);

- машин та обладнання для ремонту автотранспорту та автомийки;

- приладiв, пристроїв, меблiв, iнвентаря та компьютерної технiки.

Парк автотранспортних засобiв та обладнання ремонтної бази постiйно оновлюється. Так за останнi 5 рокiв було придбано та введено в дiю  автотранспортних засобiв на суму 21 438,4 тис.грн. та обладнання на суму 4 399,1 тис.грн.

Термiн використання основних засобiв: будiвлi та споруди - вiд 40 до 100 рокiв; машини та обладнання вiд 6 до 15 рокiв; транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв, iнструменти, притлдади, iнвентар - вiд 5 до 10 рокiв.

 Майно знаходиться у користуваннi без змiн напрямку використання. Товариство щорiчно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища, за викиди вiд дiяльностi автотранспорту.

Розширення або удосконалення основних засобiв не передбачається. Передбачається оновлення основних засобiв (придбання нових автобусiв).

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Самою iстотною проблемою є  нестача обротних засобiв.

До складу iстотних проблем, якi  також впливають на дiяльнiсть Товариства вiдносяться:

- постiйне зростання цiн на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини;

- цiнова полiтика держави:

     - великi ставки за вiдсотками по кредитам та фiнансовим позикам;

     - значнi податки;

- соцiальнi проблеми:

   - аварiйний стан мiських автомобiльних дорiг;

   - залежнiсть вiд сезонних змiн (перевезення до мiсць вiдпочинку).

Законодавчi та економiчнi обмеження, якi впливають на дiяльнiсть товариства, вiдсутнi.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства протягом звiтного року здiйснювалось за рахунок власних та залучених коштiв:

- кредити та фiнансова допомога на зворотнiй основi вiд юридичних осiб.

Товариство використовує частину кредитних коштiв на фiнансування поточних операцiй. Це збiльшує витрати Товариства.

Коефiцiєнт автономiї, який є найважливiшим показником фiнансової стабiльностi, має значення 0,32 - менше нормативного, що свiдчить про залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

Товариство може здiйснювати платежi наявними коштами та такими, що безперервно поповнюються. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, коефiцiєнт покриття та коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi станом на 31.12.2020р. мають значення менше нормативного. Товариство не має достатньо ресурсiв, якi можна використати на погашення поточних зобов'язань, не  забезпечене власними оборотними коштами.

Товариство не платоспроможне, залежне вiд залучених коштiв, фiнансовий стан Товариства на кiнець року не стiйкий.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договори у 2020 роцi виконанi. Замовлення носять поточний характер.

У 2021 роцi очiкується здiйснення пасажирських перевезень за затвердженими маршрутами. Планується збiльшення обсягiв мiжобласних та примiських перевезень населення, якi перевозять незначну кiлькiсть пiльгових категорiй пасажирiв. Плануються  збiльшення мiжнародних перевезень до Польщi, Румунiї, Болгарiї.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На 2021 рiк планується збiльшення кiлькiстi перевезень.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом року витрат на дослiдження та розробки не було.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом 2020 року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї.

Подiї пiсля дати балансу: Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2020 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме:

 - Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були об'явленi банкрутами;

- Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх вартостi, визначеної на дату балансу, не проводилася;

- Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отримувалась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств);

-  Продаж запасiв, який свiдчить про необгрунтованостi оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу, не проводилася;

- Матерiали про уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались;

- Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової звiтностi, не були виявленi;

- Рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалося;

- Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося;

- Рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi пiдприємства, не приймались;

- Знищення (втрата) активiв пiдприємства внаслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося;

- Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не складалися;

 - Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися;

 - Дивiденди протягом 2020 року не нараховувались.  

 - Дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були.

Фiнансовий стан  Товариства характеризується мiрою фiнансової залежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування своєї дiяльностi,не  можливiстю  у необхiднi строки сплачувати свої  фiнансовi зобов'язання, тобто платоспроможнiстю. Найважливiшим показником  фiнансової стабiльностi є коефiцiєнт автономiї Коефiцiєнт автономiї товариства: 2018р.-0,27;2019р.-0,26; 2020р.-0,32 - має значення менше  нормативного - 0,5. Це свiдчить про те, що Товариство не платоспроможне. Фiнансування дiяльностi Товариства  за рахунок залучених коштiв здiйснюється бiльше допустимих меж.

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства: 2018р. - 0,8; 2019р.-0,4; 2020р.-0,5. Значення коефiцiєнту 0,5 ( нормативне - 0,6-0,8 ) свiдчить про неможливiсть  погашення короткострокових  зобов'язань.

Коефiцiєнт покриття: 2018р.- 1,2; 2019р.-0,6;2020р-0,7. (рекомендований >1).  Цей показник свiдчить про те, що покриття короткострокових зобов'язань повнiстю не забезпечується.

Чистий оборотний капiтал Товариства (рiзниця мiж II роздiлом активу балансу та  III роздiлом пасиву балансу)  має вiд'ємне  значення -3800тис. грн. Вiд'ємне значення цього показника свiiдчить про те, що Товариство не забезпечене власними оборотними коштами та не дає можливiсть Товариству поширювати свою дiяльнiсть.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Голова Наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

Наглядова рада

Член Наглядової ради

Комащенко Наталiя Федорiвна

Наглядова рада

Член Наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

Одноособовий виконавчий  орган

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

Ревiзор

Ревiзор

Татьянко Андрiй Вiкторович

Загальнi збори

Акцiонери

Згiдно з перелiком акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

1962

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер металург

35

ВАТ "АТП-11410", 03113905, начальник автоколони № 2

12.10.2016, обрано на 5 рокiв

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про виконавчий  орган  (Генерального директора ) ПрАТ "Краматорське АТП-11410".

За  рiк посадовiй особi виплачена винагорода  у формi заробiтної плати згiдно штатного розкладу.В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Протягом 5 рокiв займає посаду генерального директора ПрАТ "АТП 11410". Не займає посади на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змiн не було.

 

2

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

1971

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

30

ВАТ "Енергомашспецсталь"., 00210602, Начальник цеху

27.04.2020, обрано на 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".

Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Краматорське АТП-11410" та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (Генерального директора).

Винагорода, як Головi наглядової ради, не нараховувалася, виконання обов'язкiв здiйснюється на безоплатнiй основi. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.

Близнюк С.А. не є працiвником Товариства, працює на ПАТ "Енергомашспецсталь", (ЄДРПОУ 00210602), 84306,м. Краматорськ, Донецької областi, ПАТ "Енергомашспецсталь",  заступник генерального директора з перспективного розвитку.

Протягом року змiн не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є акцiонером товариства. Не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором.

 

3

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

1960

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

43

ВАТ "АТП- 11410", 03113905, заступник голови правлiння

27.04.2020, обрано на  3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".

Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Краматорське АТП-11410" та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (Генерального директора).

Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась,  виконання обов'язкiв здiйснюється на безоплатнiй основi. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх  5 рокiв займає посаду директора з пасажирських перевезень. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є акцiонером товариства , незалежним директором,  а є представником групи акцiонерiв. Протягом року змнi не було.

4

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Комащенко Наталiя Федорiвна

1956

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер електромеханiк

43

ТОВ "ТД ВАТ "Енергомашспецсталь", 00210602, Головний бухгалтер

27.04.2020, обрано на 3 роки

Опис:

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду "Краматорське АТП-11410".

Обов'язки головного бухгалтера визначенi  згiдно посадової iнструкцiї.

Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась, виконання обов'язкiв здiйснюється на безоплатнiй основi.

За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена винагород,  як головному бухгалтеру у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.

Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера 23.05.2003р. на неозначений термiн.

Протягом останнiх 5 рокiв займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Краматорське АТП-11410".

Протягом року змiн не було. Посадова особа не займає посад на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є акцiонером товариства , незалежним директором,  а є представником групи акцiонерiв. Протягом року змнi не було.

5

Ревiзор

Татьянко Андрiй Вiкторович

1964

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудування

32

ЗАТ "АТП-11410", 03113905, начальник вiддiлу експлуатацiї

30.04.2019, обрано на 5 рокiв

Опис:

Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревiзором.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) ПрАТ "Краматорське АТП-11410" або рiшенням Загальних зборiв.

При проведеннi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор виконує всi функцiї щодо її проведення в межах своєї компетенцiї одноособово.

 Винагорода, як ревiзору, посадовiй особi емiтента не виплачувалась, виконання обов'язкiв здiйснюється на безоплатнiй основi. За виконання обов'язкiв та повноважень на посадi заступника генерального директора з вантажних та легкових перевезень у звiтному роцi сплачена винагорода у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу

В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 29 вiд 30.04.2019р.) посадову особу обрано на наступний термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займв посаду заступника генерального директора з вантажних та легкових перевезень  ПрАТ "Краматорське АТП-11410". Посадова особа  звiльнилася у 30.12.2020 р. i на дату складання звiту працює головним iнженером Комуального пiдприємства "Трамвйно-тролейбусне управлiння", ЄДРПОУ  32576420, 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Аероклубна, 103

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

417 864

21,76203

417 854

0

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

686 236

35,738629

686 236

0

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Комащенко Наталiя Федорiвна

0

0

0

0

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

0

0

0

0

Ревiзор

Татьянко Андрiй Вiкторович

0

0

0

0

 

 
 


 

Файл ключів.

 
По техническим причинам (ограничение количества знаков на странице) невозможно опубликовать полный текст отчёта. Весь отчет доступен по ссылке:
 

Отчёт 2017 год

Отчёт 2016 год

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image