Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 10 гостей и ни одного пользователя на сайте

Годовой отчет и новости

Титульний аркуш

 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

 

23.04.2018

 

 

 

 

(дата)

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Код за ЄДРПОУ

 

03113905

 

4. Місцезнаходження

 

84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(06264)  5-54-20, 7-14-46

 

6. Електронна поштова адреса

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

23.04.2018

 

 

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

 

79, Газета "Відомості НКЦПФР"

 

25.04.2018

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

 

www.atp11410.com.ua

 

25.04.2018

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

                       

Зміст

 

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки

п. 2.* ПрАТ не заповнює.
п. 3 товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб
п.4 товариство не вводило посаду корпоративного секретаря
п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
п.12. (п.п. 3-5) ПрАТ не випускало похідних та iншiх цiнних паперів.
п.13*   ПрАТ не заповнює  розділ "Опис бізнесу" ,згідно положенню №2826 товариства, які здійснили приватне розміщення цінних паперів.
п.14-4 Інформаця про обсяги виробництва та реалізаціі основних видів продукціі та п.14-5 інформація про собівартість реалізованоі продукціі не заповнено, тому що товариство не займаються видами діяльності, що класифікується як переробна та добувна. Чистий доход від реалізації одержано від послуг з перевезень та оптової торгівлі.
п.14 (6-8) Інформації про надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року не виникало.
п. 15 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п. 18-27 ПРАТ  не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
п.29.* ПрАТ не заповнює.
п.31, 32 Рiчна фiнансова звiтнiсть не складена вiдповiдно до  мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

* ПрАТ не заповнюються , згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

 

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №608357

3. Дата проведення державної реєстрації

21.08.1995

4. Територія (область)*

14000 - Донецька

5. Статутний капітал (грн)

480038,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

372

 

 

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Пасажирський наземний транспрот міського та приміського сполучення 49.31, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90

10. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють.

 

 

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Краматорська філія ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

335548

3) поточний рахунок

26009190086001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Краматорськ

5) МФО банку

300012

6) поточний рахунок

26007619944578

 

 

 

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубовий Сергiй Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер металург

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник автоколони № 2  ВАТ "АТП-11410"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.10.2016, обрано на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про одноособовий орган".
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Генеральний директор підзвітний Загальний зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням  про   виконавчий  орган Товариства,  а  також  контрактом,  що укладається з Генеральним директором.  Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової   ради   чи  особа,  уповноважена  на  таке  підписання Наглядовою радою.
Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:
1) наймає і звільняє працівників Товариства;
2) подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
3) затверджує штатний розклад Товариства;
4) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
5) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
6) самостійно приймає рішення про укладання договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладання яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язків дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;
7) видає довіреності;
8) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
9) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
10) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами та третіми особами;
11) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
12) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
13) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.
За  рік посадовій особі виплачена винагорода  у формі заробітної плати згідно штатного розкладу.В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Протягом 5 років займає посау генерального директора ПрАТ "АТП 11410". Не має посади на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було.

 

 

 

1) посада*

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Близнюк Сергiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник цеху ВАТ "Енергомашспецсталь".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2017, Обрано на 5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про  відсторонення  Генерального директора  від  здійснення повноважень та обрання особи, яка  тимчасово  здійснюватиме  повноваження   Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження  (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження  умов  трудових договорів та/або  контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи,  яка уповноважується на підписання контрактів з ними.  Винагорода, як Голові наглядової ради, не нараховувалася. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Близнюк С.А. не є працiвником Товариства, працює на ПАТ "Енергомашспецсталь" м. Краматорськ, Донецької області,   заступник генерального директора з перспективного розвитку.
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.) посадову особу обрано на наступний термін .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є акціонером товариства.

 

1) посада*

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безуглий Андрiй Iванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник голови правлiння ВАТ "АТП- 11410"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2017, обрано на  5 років

9) опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про  відсторонення  Генерального директора  від  здійснення повноважень та обрання особи, яка  тимчасово  здійснюватиме  повноваження   Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження  (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження  умов  трудових договорів та/або  контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи,  яка уповноважується на підписання контрактів з ними. Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.Протягом останніх  5 років займає посаду директора з пасажирських перевезень. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.На дату складання звiту не є акцiонером. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.) посадову особу обрано на наступний термін.

 

 

 

1) посада*

Член наглядової ради, головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Комащенко Наталiя Федорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер електромеханiк

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ТОВ "ТД ВАТ "Енергомашспецсталь"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.04.2017, обрано на 5 років як член наглядової ради

9) опис

Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку,  контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ;
- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання  робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової  дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй,  складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на  посаду  й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв,  товарно-матерiльних i iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про  відсторонення  Генерального директора  від  здійснення повноважень та обрання особи, яка  тимчасово  здійснюватиме  повноваження   Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення  питань,  віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання  пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами,  що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження  (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження  умов  трудових договорів та/або  контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи,  яка уповноважується на підписання контрактів з ними. Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена винагорода як головному бухгалтеру у виглядi заробiтної плати згідно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера 23.05.2003р. на неозначений термін.
Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "АТП-11410".
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2017р.) посадову особу обрано на наступний термін. Посадова особа не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є акціонером товариства.

1) посада*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татьянко Андрiй Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища, Краматорський індустріальний інститут, автоматизація та комплексна механізація машинобудування

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "АТП-11410", начальник відділу експлуатації

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.12.2014, обрано на 5 років

9) опис

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право бути брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізора.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
-факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Винагорода, як ревізору, посадовiй особi емiтента не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.Протягом року змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з вантажних та легкових перевезень  ПрАТ "АТП-11410". Посадова особа не займає посад на iнших пiдприємствах.

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

 

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

д/н

317324

16,525983

317324

0

0

0

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

д/н

599956

31,245235

599956

0

0

0

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Комащенко Наталiя Федорiвна

д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

д/н

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

917280

47,771218

917280

0

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

                   


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

 

 

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

ГАНАДО ТРЕЙД ИНК

00000000

Сент Кiтс i Невi, д/н, д/н, с.Чарльстаун, Мейн Стрiт, п/с 556

570976

29,735979

570976

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

Близнюк Сергiй Анатолiйович

599956

31,245235

599956

0

Дубовий Сергiй Олександрович

317324

16,525983

317324

0

Усього

1488256

77,507200

1488256

0

 

 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

 

 

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

 

Дата проведення

29.04.2017

Кворум зборів **

77,576000

Опис

Перелік питань, що розглядались на зборах:
1. Затвердження складу лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Звіт генерального директора  Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2016рік.
4. Звіт і висновки ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016рік.
6. Порядок  розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходило.
Рузультати розгляду питань порядку денного:
З першого питання:
Обрати лічильну комісію у наступному складі:
-голова комісії - Глущенко І.В
-член комісії -  Мушкало Г.Л.
-член комісії - Вандишева О.В
Обрати головою загальних  зборів акціонерів Товариства- генерального директора Товариства Дубового С.О., секретарем загальних зборів акціонерів Товариства - бухгалтера Копиця Н.І.
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З другого питання:
Прийняти звіт  генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З третього питання:
Прийняти звіт наглядової ради Товариства за 2016рік.
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З четвертого питання:
Прийняти звіт і висновки ревізійної комісії (Ревізора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З п'ятого питання:
Затвердити  річну  фінансову  звітность Товариства за 2016рік
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З шостого питання:
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства  за 2015рік, який  складає  -955 тис.грн., отриманий  прибуток  витратити на розвиток Товариства
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
З сьомого питання:
Відкликати діючих членів Наглядової ради Товариства, залишити кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи та обрати членів Наглядової ради Товариства у складі:
Близнюк  Сергій Анатолійович,
Безуглий Андрій Іванович,
Комащенко Наталія Федорівна.
Голосували:
"за" - 3 акціонерів, які в сукупності володіють 1 488 256  голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"проти" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють __-__ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
"утримались" - _0___ акціонерів, які в сукупності володіють _-___ голосами, що становить _-___% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій 

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.05.2010

16/05/1/10

Донецьке терiторiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000072771

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

1920152

480038,00

100,000000

Опис

ПрАТ не здiйснювало тогiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (бiржовий ринок, органiзацiйно-оформленi  позабiржовi ринки ЦП). Заяв на лiстинг цiнних паперiв на органiзованих ринках (бiржах) ПрАТ не подавало. Намiрiв щодо подання таких заяв немає. Рiшення щодо реєстрацiї будь-яких цiнних паперiв не прийнято. Додаткової емiсiї акцiй не було.У 2010 роцi Товариством проведено дематерiалiзацiю акцiй з документарної форми iснування в бездокументарну.
Облігаціі зі строком погашення 30.06.2016р., які значилися на балансі Товариства у сумі 10993  тис.грн., достроково повністю погашено. За звітний рік було виплачено 463 тис.грн. процентів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

 

 

коди

Дата (рік, місяць, число)

18

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

за ЄДРПОУ

03113905

 

найменування

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати

 

(Звіт про сукупний дохід)

 

 

 

За 2017 р.

 

 

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

 

І. Фінансові результати

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

105473

85250

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

 

 

Премії, передані у перестрахування

2012

 

 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

 

 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(101372)

(80655)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

 

 

Валовий:

 

 

 

прибуток

2090

4101

4595

збиток

2095

 

 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

 

 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

 

 

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

 

 

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

 

 

Інші операційні доходи

2120

4976

4663

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

 

 

- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

 

 

Адміністративні витрати

2130

(2983)

(2044)

Витрати на збут

2150

(496)

(360)

Інші операційні витрати

2180

(4008)

(4479)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

 

 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

2190

1590

2375

збиток

2195

 

 

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

412

663

- дохід від  благодійної допомоги

2241

 

 

Фінансові витрати

2250

(818)

(604)

Втрати від участі в капіталі

2255

 

 

Інші витрати

2270

(959)

(1379)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

 

 

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

 

прибуток

2290

225

1055

збиток

2295

 

 

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

-100

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

 

 

 

прибуток

2350

225

955

збиток

2355

 

 

 

II. Сукупний дохід

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

(4)

(16)

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-4

-16

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-4

-16

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

221

939

 

III. Елементи операційних витрат

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

64202

53052

Витрати на оплату праці

2505

19326

12554

Відрахування на соціальні заходи

2510

4261

2920

Амортизація

2515

4316

4086

Інші операційні витрати

2520

18995

16759

Разом

2550

111100

89371

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

 

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1920152

1920152

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1920152

1920152

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(0,7213)

0,4953

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(0,7213)

0,0495

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 Примітки:

 У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших У доходи (виручку вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв та iнших активiв) включенi суми, якi пiдтверджено рядом умов:

- покупцю переданi ризики та вигоди, пов'язанi iз правом власностi на передану продукцiю (товар або iнший актив);
сума доходу реально визначена.
У результатi реалiзацiї збiльшуються економiчнi вигоди i витрати по кожнiй операцiї реально визначенi.
Чистий дохід від реалізації робіт, послуг - 105473 тис.грн. в тому числі:
- доходи від перевезень - 103900 ти. грн.;
- доходи від продажу товарів - 1 573тис. грн.
- ряд.2120 "Iншi операцiйнi доходи" у сумi 4 976 тис. грн. включає:
-  доходи вiд операцiйної оренди - 487 тис. грн.;
- реалiзацiя iнших оборотних активiв -224  тис. грн.;
-доходи від операційної курсової різниці -166 тис.грн.;
- відшкодування раніше списаних активів- 35 тис.грн.;
-доходи від списання кредиторської заборгованості -37 тис.грн.
-доходи від автомийки - 49 тис.грн.
- доходи від послуг авто школи, діагностики   - 1606 тис. грн.;
- доходи ремонту, технічного обслуговування, медичні послуги
   та іншого обслуговування автотранспорту -1415  тис грн.;
- доходи від компенсації комунальних послуг -645тис. грн.; 
- доходи від реклами - 250 тис. грн.;
- доходи від перерахунку ПДВ-33 тис.грн.;
-доходи від  продажу валюти- 17 тис.грн.;
-доходи від одержаних відсотків банку -12 тис.грн.
- ряд.2180 "Iншi операцiйнi витрати" у сумi  4 008 тис. грн. складається з витрат:
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 163 тис.грн.,
- витрати від  валютних операцій - 155 тис. грн.,
- нестачі та втрати від псування - 20 тис. грн.,
- сумнівні та безнадійні борги -187 тис.грн.
- штрафи - 28 тис. грн
- інші  витрати   пов'язані з отриманням інших доходів   -  3455  тис. грн.;
- ряд.2240 "Iншi доходи" - 412 тис.грн.:  
  - доходи від ліквідації необоротних активів - 106 тис. грн.;
  - доходи від реалiзацiї необоротних активів - 105 тис. грн.;
-  доходи від  неопераційних  курсових різниць -197 тис.грн.;
-  доходи від індексації ліквідованих необоротних активів - 4 тис. грн.
ряд. 2250 "Фiнансовi витрати" - 818 тис. грн. (відсотки по кредитам ).
 ряд.2270 "Iншi витрати" - 959 тис. грн.:
- собiвартiсть реалізованих та ліквідованих необоротних активiв -82 тис. грн.;
-  витрати  від  неопераційних  курсових різниць -357 тис. грн.;
-  витрати не пов'язані з діяльністю  - 520 тис.грн.
Прибуток звітного року складає 225 тис.грн.

 

Керівник

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Комащенко Наталiя Федорiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

 

Отчёт 2017 год

Отчёт 2016 год

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image