Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 5 гостей и ни одного пользователя на сайте

Годовой отчет

Титульний аркуш

 

 

 

18.05.2020

 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

 

18052020

 

 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

 

 

Генеральний директор

 

 

 

Дубовий Сергій Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

 

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

 

2. Організаційно-правова форма

 

Приватне акціонерне товариство

 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

 

03113905

 

4. Місцезнаходження

 

84313, Донецька, д/н, м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонiкiдзе), 6

 

5. Міжміський код, телефон та факс

 

(06264)  5-54-20, 7-14-46

 

6. Адреса електронної пошти

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

 

27.04.2020, рішення загальних зборів акціонерів

 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

www.atp11410.com.ua

 

19.05.2020

 

 

(URL-адреса сторінки)

 

(дата)

                           


Зміст

 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

 

| X |

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

| X |

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

 

7. Судові справи емітента

 

| X |

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

| X |

9. Опис бізнесу

 

| X |

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

 

| X |

1) інформація про органи управління

 

| X |

2) інформація про посадових осіб емітента

 

| X |

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

| X |

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

| X |

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

| X |

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

| X |

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

 

| X |

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

 

| X |

2) інформація про розвиток емітента

 

| X |

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

 

| X |

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

| X |

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

| X |

4) звіт про корпоративне управління:

 

| X |

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

| X |

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

| X |

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

| X |

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

 

| X |

інформація про наглядову раду

 

| X |

інформація про виконавчий орган

 

| X |

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

| X |

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

| X |

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

| X |

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

| X |

повноваження посадових осіб емітента

 

| X |

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

 

| X |

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)

 

| X |

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

 

| X |

1) інформація про випуски акцій емітента

 

| X |

2) інформація про облігації емітента

 

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

| X |

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

| X |

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

 

| X |

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

| X |

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

| X |

3) інформація про зобов’язання емітента

 

| X |

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

| X |

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

| X |

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

 

29. Річна фінансова звітність

 

| X |

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

| X |

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

| X |

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

 

41. Основні відомості про ФОН

 

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

 

45. Правила ФОН

 

 

46. Примітки

п. 2* ПрАТ не заповнює.
п.4 * ПРАТ не заповнює.
п.5  товариство не проводило рейтингових оцінок
п. 6 Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.
п. 13-15 - Змін не відбувалось.
п.17. (п.п. 2-6) ПрАТ не випускало облiгацiї та iншi цiнi папери.
п.18  емісії цільових облігацій у Товаристві  не було.
п.19. Наявність у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) відсутня.
п.21 Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента немає.
п.23 дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувалися.
п.24 (4,5) Товариство не займається видобувною діяльністю.
п.26-28 .* ПрАТ не заповнює.
п. 30 - ПРАТ не проводило аудит фінансової звітності, оскільки така вимога відсутня у законодавстві
п. 31 - ПРАТ не випускало боргових цiнних паперiв.
п.33. Акціонерні, корпоративні договори акціонерами  не укладались
п.34. Договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладено.
п. 36-45 ПРАТ  не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 


III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Краматорське автотранспортне пiдприємство 11410"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Краматорське АТП-11410"

3. Дата проведення державної реєстрації

21.08.1995

4. Територія (область)*

14000 - Донецька

5. Статутний капітал (грн)

480038,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

356

 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Пасажирський наземний транспрот міського та приміського сполучення 49.31, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90

 

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "ТАСКОМБАНК"

2) IBAN

UA393395000000026005591432001

3) поточний рахунок

UA393395000000026005591432001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "АЛЬФА-БАНК"

5) IBAN

UA493003460000026003015102901

6) поточний рахунок

UA493003460000026003015102901

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

     


12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

1) найменування

Товариство з обмеженою  відповідальністю "Електроавтотранспорт"

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи

32737516

4) місцезнаходження

вул. Кіма, буд.103А, ,м. Краматорськ, Донецька обл.,84323

5) опис

:  довгострокова інвестиція у сумі 1083,2 тис. грн., є  майновим внеском до статутного капіталу капiталу ТОВ " Електроавтотранспорт " і складає 60,4% його статутного капіталу.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

     


16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

 

1

905/2317/18

Господарський суд Донецької області

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410"

Комунальне підприємство "Слов'янське тролейбусне управління" Слов'янської міської ради

д/н

Про стягнення вартості відновлювального ремонту у загальному розмірі 39320,94 грн.

Справу розглянуто 12.02.2019 року. Позов задоволено. Набуло чинність.

 

Опис:

д/н

2

200/1126/19-а

Донецькій окружний адміністративний суд

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410"

Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області

д/н

Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення- рішення на суму штрафу 128286,76 грн.

Справу розглянуто 20.03.2019 року. Позов задоволено. Набуло чинність

 

Опис:

д/н

3

200/8370/19-а

Донецькій окружний адміністративний суд

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410"

Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області

д/н

Про визнання протиправним та часткове скасування податкового повідомлення- рішення на суму штрафу 30928,75 грн.

Справу розглянуто 12.08.2019 року. Позов задоволено. Набуло чинність. Зміна апеляції на 30669,34 грн

 

Опис:

д/н

4

200/10848/19-а

Донецькій окружний адміністративний суд

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410"

Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області

д/н

Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення- рішення на суму штрафу 4065,29 грн.

Справу розглянуто 30.10.2019 року. Позов задоволено. Набуло чинність.

 

Опис:

д/н

5

200/10187/19-а

Донецькій окружний адміністративний суд

Приватне акціонерне товариство "Краматорське автотранспортне підприємство 11410"

Головне управління Державної фіскальної служби у Донецькій області

д/н

Про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення- рішення на суму штрафу 32216,71 грн.

Справу розглянуто 09.12.2019 року. Позов задоволено частково в сумі 32062,41. ГУ ДФС подана апеляція. Розгляд на 15.04.2020 року.

 

Опис:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

                   


17. Штрафні санкції щодо емітента

 

№ з/п

Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію

Орган, який наклав штрафну санкцію

Вид стягнення

Інформація про виконання

1

Акт №200/05-99-52-04/03113905 31.10.2019

ДПС м.Краматорська

Штраф 10% за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної

Сплачено 29.11.2019

Опис:

д/н

2

Згідно договору 23.05.2018

Донавтовокзал м.Ростов на Дону

Штраф за ненадання автобусів на маршрут

Вирахувано з винагороди

Опис:

д/н

3

Згідно договору 01.01.2019

Аавтовокзал м.Слов'янськ

Штраф за відміну автобусів на маршрут

Вирахувано з винагороди

Опис:

д/н

4

Акт №92/05-99-104-07/03113905 18.04.2019

ДПС м.Краматорська

Штраф по екологічному податку

Сплачено 02.05.2019

Опис:

д/н

5

Постанови Управління Уктрансбезпеки про застосуван 19.04.2019

Державна служба України з безпеки на транспорті  (УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

Штраф за перевищення транспортними засобами ваги або габаритних нормативних параметрів

Сплачено 23.05.2019

Опис:

д/н

6

Самостійно нараховано 24.05.2019

Самостійно нараховано

3% штрафу за даними уточнюючої податкової декдарації  з ПДВ

Сплачено 24.05.2019

Опис:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

           


18. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управлiння Товариством є загальнi збори акцiонерiв.
Контроль за роботою Товариства мiж загальними зборами здiйснює Наглядова рада та  Ревізор. Оперативне управлiння Товариством здiйснює Генеральний директор 
До складу Товариства входять:
- перша автоколона (автобуси великої вмiсткостi) мiське та примiські перевезення;
- друга автоколона (автобуси малої вмiсткостi)  мiськi та примiські перевезення;
- третя автоколона (легковий автотранспорт) - виконання індивідуальних замовлень;
- четверта автоколона -примiськi,  мiжмiськi  та міжнародні перевезення;
- п'ята автоколона- грузові перевезення;
- ремонтна база;
- автомийка та шиномонтаж;
- автошкола ;
-підрозділ з оптового продажу запасних частин.
В органiзацiйнiй структурi пiдприємства протягом 2019р. змін не було

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2019р.  складає 356 осіб. На умовах неповного робочого часу протягом звiтного року працювало 2 особи. Позаштатних працiвникiв - 4. Протягом звiтного року чисельнiсть працiвникiв зменшилася  на 13 осіб. Така змiна чисельностi працiвникiв протягом звiтного року не є  для Товариства суттєвою (у 2018 р. працювало 369 осіб). 
Фонд оплати працi протягом  2019  збільшився на  4 147,2 тис. грн. та складає  26 553,6 тис. грн.  Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв у порiвняннi з 2018 р. збільшилася на 1166  грн. та складає  у  2018р. - 5 050 грн., у 2019р. - 6 216 грн.
З працiвниками Товариства укладено колективний договiр. В колективному договорi передбачена форма оплати працi, види доплат та надбавок до заробiтної плати. За пiдсумками роботи за мiсяць працiвниковi може надаватися премiя, розмiр якої залежить вiд фiнансового стану Товариства. Працiвникам Товариства  при наявностi грошових коштiв може надаватися матерiальна допомога та безпроцентна позика.
 При прийняттi на роботу з працiвниками трудовi договори не укладаються. Готується наказ   про прийом, в  якому обумовлюється режим працi, оплата та iнше.
 
Кадрова полiтика Товариства  є складовою частиною усiєї управлiнської та виробничої полiтики. Її головна мета - забезпечення усiх видiв господарської дiяльностi пiдприємства квалiфiкованим та компетентним персоналом.
Трудовi вiдносини працiвникiв товариства регулюються законодавством про працю України, Статутом  Товариства, правилами внутрiшнього трудового розпорядку i дiючим колективним договором.
Кадрова полiтика  Товариства, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам.
Основнi моменти кадрової програми:
ПIДБОР ПЕРСОНАЛУ
Порядок пiдбору та розстановки персоналу на підприємстві  забезпечується шляхом:
- повного використання трудових ресурсiв  Товариства та залучення персоналу через мiський центр зайнятостi;
- пiдготовки компетентного резерву на замiщення керiвникiв усiх рiвней управлiння, а також спецiалiстiв та професiйних працiвникiв.
При пiдборi персоналу враховуються: освiта, дiловi якостi кандидата, його спецiальнi знання для квалiфiкованого виконання робiт, досвід.
Пiдбір та розстановка персоналу - є складовими частинами кадрової служби i займають одне з головних мiсць в системi заходiв з пiдвищення ефективностi роботи Товариства
Процес пiдбору персоналу включає наступнi направлення:
- збiр iнформацiї про можливих кандидатiв, вивчення  резюме;
- зiставлення сукупностi якостей кандидата и тих вимог, якi потрiбнi для виконання функцiй по данiй посадi;
- порiвняння кандидатiв на одну посаду один с одним та вибiр того, хто бiльше других пiдходить для виконання функцiй на посадi;
- призначення кандидата на посаду.
     
Товариство  не має зобов'язань перед працiвниками вiдносно правочинiв, що стосуються можливостi придбання працiвниками  його акцiй та опцiонiв.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-яких об'єднаннь,

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємцями, установами не проводить.Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом 2019р. не було.
Дочірніх підприємств, фiлiй та представництв Товариство немає.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом 2019р. пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Товариством  Наказом "Про затвердження облiкової  полiтики на 2017 рік"  № 165 вiд 26.12.2016р. (зi змiнами та доповненнями вiд Наказом №120/1 від 01.10.2018р.) було затверджено Положення про облікову політику.
Опис облікової політики:
1. Облік нематеріальних активів  здійснювати, згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи, за первісною вартістю. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання застосовувати прямолінійний метод.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизувати.
2. Органiзувати бухгалтерський облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв згiдно П(С)БО-7 "Основнi засоби".     
До основних засобів відносити активи за наступними ознаками:
- строк корисного використання об'єкту більше одного року, або операційного циклу, якщо він триваліший за рік;
- вартість активу більше 6 тисяч гривень.
Активи, що не відповідають вартісному критерію віднесення до складу основних засобів, вважати малоцінними необоротними матеріальними активами.
Встановити ліквідаційну вартість основних засобів у розмірі 0.1 % від їхньої первісної вартості.
Встановити наступні методи нарахування амортизації:
- для всіх груп основних засобів - прямолінійний метод;
- для малоцінних необоротних матеріальних активів - в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості.
Переоцінку основних засобів проводити:
- якщо залишкова вартість об'єкту основних засобів суттєво відрізняється від його справедливої вартості;
- на дату балансу;
- індивідуально для кожного об'єкта основних засобів.
У разі проведення переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснювати переоцінку всіх об'єктів групи, до якої він належить.
Оцінку справедливої вартості об'єктів основних засобів проводити із залученням суб'єктів оціночної діяльності.
3. Облiк запасiв здiйснювати згiдно П(С)БО-9 "Запаси
При вибутті запаси оцінювати за методом :
-ФІФО, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінювати за собівартістю перших за часом надходження запасів.
- інші матеріальні цінності за методом середньозваженою собівартості  при списані на собівартість. Середньозважену собівартість визначати н за місяць у порядку, встановленому П(С)БО 9 "Запаси".
4. Фінансові інвестиції первісно оцінювати та відображати у бухгалтерському обліку за собівартістю.
 Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу:
При відсутності активного ринку даного виду фінансових інвестицій відображати їх на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення корисності.
При наявності активного ринку даного виду фінансових інвестицій відображати їх на дату балансу за:
- амортизованою собівартістю із застосуванням ефективної ставки відсотку - для фінансових інвестицій, що утримуються до погашення;
- справедливою вартістю - для фінансових інвестицій, що придбані та утримуються підприємством виключно для продажу.
5. Облік дебіторської заборгованості здійснювати відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Сумнівною вважати поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
При наявності сумнівної заборгованості поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто сумою поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Величину резерву сумнівних боргів визначати методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
6. Визнання та оцінку  зобовя'заннь здійснювати керуючись П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Суму забезпечення на виплату відпусток працівникам визначати щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
До суми забезпечення на виплату відпусток працівникам включати суми забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
До забезпечення на виплату відпусток включати виключно майбутні витрати на оплату чергових (щорічних, основних і додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток працівникам, які мають дітей.
6. Облік доходів та витрат здійснювати  відповідно до П(С)БО "Дохід"  та П(С)БО "Витрати" окремо за видами діяльності:
-регулярні пасажирські перевезення;
-нерегулярні пасажирські перевезення;
-вантажні перевезення;
-діяльність навчання в автошколі;
-медичні послуги;
-технічне обслуговування, послуги по ремонту транспорту стороннім
  організаціям, контрольно-діагностичні;
-інші.

 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним видом дiяльностi Товариства є пасажирськi перевезення населення в мiських, примiських, мiжмiських маршрутах.
Перевезення здiйснюються як у звичайному режимi, так i у режимi маршрутного таксi.
Перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на мiських маршрутах здiйснюється за графiками i тарифами, затвердженими Виконавчим комiтетом мiської ради.
Перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на примiських i мiжмiських маршрутах здiснюється за тарифами, затвердженими Облдержадмiнiстрацiєю Донецької областi.
В ряд з перевезенням пасажирiв на платнiй пiдставi, Товариство здiйснює перевезення пiльгових категорiй населення по мiських (примiських) маршрутах, в обсягах, передбачених рішенням  Краматорської міської ради.
Не основними видами дiяльностi Товариства є:
- здавання в оренду  легкових автомобiлiв;
- ремонт своєї автомобiльної технiки та надання послуг по ремонту автомобiлiв;
- оптова торгiвля запасними частинами;
- надання послуг шиномонтажу та мийки автотранспорту;
- надання послуг навчання в автошколі;
- послуги реклами.
Товариство  у 2019 роцi залишилося  дiлером фiрми "Омега автопоставка"  i здiйснювало оптову торгiвлю запчастинами.
Протягом 2019 року доходи від перевезень складають 79 831,1 тис. грн., що в натуральних показниках становить 9 048,37 тис. пасажирів, в тому числі на: безоплатній підставі - 3732,02 тис. пасажирів та на пільгових  підставах  - 51,6 тис. пасажирів.
 Експортні операції у загальному обсязі доходів за звітний  рік  - незначні (6,8%).
Основними постачальниками за основними видами сировини , що використовується Товариством є:
- по паливно-мастильних матерiалах: ТОВ "Крамавтомiкс" та ТОВ "Зовнiшпромресурси";
- по постачанню запасних частин: ТОВ "Омега Автопоставка", ТОВ  "Укравтозапчастина".
- постачальники товарів для оптової торгівлі: ТОВ "АВТО Стандарт Україна" та ТОВ "АВТО-БУС-Сервіс".
У своїй дiяльностi пiдприємство має певнi ризики, якi включають наступнi:
а)  полiтичнi i макроекономiчнi ризики:
- податкове навантаження - високi податки, що призводять до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї i як наслiдок зниження впевненостi споживачив у майбутньому;
- зниження темпiв економiчного розвитку країни в цiлому, i як наслiдок погiршення стану окремих галузей виробництва та пiдприємств;
- фiнансова криза;
б) фактори розвитку, стосовно фiнансово-господарського стану:
- нестача ресурсiв (можливiсть виникнення проблем з отриманням за прийнятну цiну якiсного палива та запасних частин, потрiбних для оперативної дiяльностi емiтента; основнi заходи: укладання довгострокових договорiв на постачання);
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi;
- iснує ризик, що через нестачу обiгових коштiв Товариство може не встигати за розвитком i впровадженням сучасних автомобiльних послуг, важливих для його дiяльностi; основнi заходи: вiдновлення рухомого складу, своєчаснi поточнi та капiтальнi ремонти;
- низька рентабельнiсть (можливiсть збиткiв у наступному перiодi чи в подальшому).
Основними напрямками щодо захисту надання своїх послуг Товариство вважає пiдтримку в належному технiчному станi та постiйне оновлення свого рухомого складу.
Основним конкурентом з перевезень  у мiстi  довгий час було  ТОВ "Юмвоса", який маючи приблизно такий же автопарк i такi ж цiни, здiйснює також пасажирськi перевезення, але за iншими маршрутами. У 2018 році Комунальне підприємство  "Краматорське трамвайно - тролейбусне управління" придбало автобуси для місцевих перевезень на  нових маршрутах, що призвело до часткової втрати місцевих перевезень.
У 2020 роцi планується збiльшення обсягiв з надання послуг по обслуговуванню пасажирiв, за рахунок збiльшення кiлькостi маршрутiв по мiсту, примiських та мiжобласних маршрутiв, а також мiжнародних. Планується розширення оптової торгiвлi запасними частинами, операцiй з цiнними паперами, послуг шиномонтажу та мийки автотранспорту, рекламної дiяльностi та послуг по пiдготовцi водiїв транспортних засобiв та підготовці водіїв тролейбусів.
Найбiльш  перспективними послугами є мiжобласнi перевезення пасажирiв.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

До активiв товариства, якi вiдображаються на балансi товариства вiдносяться: нематерiальнi активи, основнi засоби, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти, фiнансовi iнвестицiї.
Враховуючи те, що запаси використовувалися на поточну дiяльнiсть Товариства та не є iстотними, iнформацiя про їх придбання або вiдчудження не наводиться. Iнформацiя про нематерiальнi активи також не суттєва.
Основнi придбання та вiдчуження основних засобiв за останнi 5 рокiв:
2015
У 2015 роцi первісна вартість основних засобів збільшилася на 3 464 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  3 тис.грн.(ремонти), машини та обладнання -401 тис.грн.; iнструменти - 96 тис. грн., МНМА - 32 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи -44 тис.грн.,транспортні засоби - 2 888 тис.грн.( в тому числі ремонт і модернізація транспортних засобів 1 060 тис. грн.).
 Протягом 2015 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 3 тис. грн. (ліквідовано).
2016
У 2016 роцi первісна вартість основних засобів збільшилася на 3 203 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  17 тис.грн.(ремонти), машини та обладнання -1 601 тис.грн.; iнструменти - 51тис. грн., МНМА - 88 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи -44 тис.грн.,транспортні засоби - 1 446 тис.грн.
Протягом 2016 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 247 тис. грн.
2017
У 2017 роцi первісна вартість основних засобів збільшилася на 4 052 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  1 332 тис.грн.(ремонти), машини та обладнання -522 тис.грн.; транспортні засоби - 1 807 тис.грн., iнструменти - 75 тис. грн., МНМА - 90 тис. грн., інші необоротні матеріальні активи -205 тис.грн.,тимчасові споруди - 21 тис.грн.
Протягом 2017 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 338 тис. грн.
2018
У 2018 роцi первісна вартість основних засобів збільшилася на 8 587,8 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  793,9 тис.грн. (ремонти), машини та обладнання -  1 304,2 тис.грн.; транспортні засоби - 6 057,5 тис.грн., iнструменти - 47,2 тис. грн., МНМА - 318,4 тис. грн.,інші основні засоби-66,6 тис.грн.
Протягом 2018 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 924,3 тис. грн.,знос- 870,5 тис.грн.
2019
У 2019 роцi первісна вартість основних засобів збільшилася на 10 027,3 тис. грн., у тому числi: будинки та споруди-  46,3 тис. грн. (ремонти), машини та обладнання -  570,9 тис. грн.; транспортні засоби - 9 239,9 тис. грн., iнструменти - 52,2 тис. грн., МНМА - 118,0 тис. грн. Протягом 2019 року вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 583,6 тис. грн., знос - 373,4 тис. грн.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби Товариства, якi розташованi за мiсцезнаходженням: м.Краматорськ, Донецької областi, вул. Олекси Тихого, 6.
Найбiльш вагому частку у складi основних засобiв Товариства складають транспортнi засоби, тобто рухомий склад Товариства. Основнi засоби Товариства складаються з:
- адмiнiстративного комплексу (майстернi, бокси гаражiв, примiщення автомийки);
- парку автотранспортних засобiв (автобуси  малої вмiсткостi та з пiдвищеною  комфортнiстю, легковi автомобiлi);
- машин та обладнання для ремонту автотранспорту та автомийки;
- приладiв, пристроїв, меблiв, iнвентаря та компьютерної технiки.
Парк автотранспортних засобiв та обладнання ремонтної бази постiйно оновлюється. Так за останнi 5 рокiв було придбано та введено в дiю  автотранспортних засобiв на суму 21 438,4 тис.грн. та обладнання на суму 4 399,1 тис.грн.
Термiн використання основних засобiв: будiвлi та споруди - вiд 40 до 100 рокiв; машини та обладнання вiд 6 до 15 рокiв; транспортнi засоби - вiд 3 до 7 рокiв, iнструменти, притлдади, iнвентар - вiд 5 до 10 рокiв.
 Майно знаходиться у користуваннi без змiн напрямку використання. Товариство щорiчно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища, за викиди вiд дiяльностi автотранспорту.
Розширення або удосконалення основних засобiв не передбачається. Передбачається оновлення основних засобiв (придбання нових автобусів).
У поточному роцi Товариство здiйснило оновлення рухомого складу за рахунок кредитних  та власних коштів.  Було придбано 7 одиниць транспортних засобiв: 2 автобуси пiдвищеної  комфортабельностi VOLVO B12B,  та  5 автобусів  Богдан .

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Самою iстотною проблемою є  нестача обротних засобiв.
До складу iстотних проблем, якi  також впливають на дiяльнiсть Товариства вiдносяться:
- постійне зростання цiн на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини;
- цiнова полiтика держави:
     - великi ставки за вiдсотками по кредитам та фiнансовим позикам;
     - значнi податки;
- соцiальнi проблеми:
   - аварiйний стан мiських автомобiльних дорiг;
   - залежнiсть вiд сезонних змiн (перевезення до мiсць вiдпочинку).
Законодавчi та економiчнi обмеження, якi впливають на дiяльнiсть товариства, вiдсутнi.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства протягом звiтного року здiйснювалось за рахунок власних та залучених коштiв:
- кредити та фінансова допомога на зворотній основі вiд юридичних осiб.
Товариство використовує частину кредитних коштів на фiнансування поточних операцiй. Це збiльшує витрати Товариства.
Коефiцiєнт автономiї, який є найважливiшим показником фiнансової стабiльностi, має значення 0,26 - менше нормативного, що свiдчить про залежнiсть вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Товариство може здiйснювати платежi наявними коштами та такими, що безперервно поповнюються. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi, коефiцiєнт покриття та коефiцiєнт абсолютної лiквiдності станом на 31.12.19р. мають значення менше нормативного. Товариство не має достатньо ресурсів, які можна використати на погашення поточних зобов'язань, не  забезпечене власними оборотними коштами.
Товариство не платоспроможне, залежне від залучених коштів, фiнансовий стан Товариства на кiнець року не стійкий.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договори у 2019 роцi виконанi. Замовлення носять поточний характер.
У 2020 роцi очікується здiйснення пасажирських перевезень за затвердженими маршрутами. Планується збiльшення обсягiв мiжобласних та примiських перевезень населення, якi перевозять незначну кiлькiсть пiльгових категорiй пасажирiв. Плануються міжнародні перевезення до Польщі, Румунії, Болгарії.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

На 2020 рiк планується збiльшення кiлькiсть маршрутiв у т.ч. міжнародних. Для цих цiлей придбано  2 нових  комфортабельних автобуси.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом року витрат на дослiдження та розробки не було.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом 2019 року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї.
Подiї пiсля дати балансу: Важливi або iстотнi подiї, що могли призвести до можливих ризикiв у перiод iз 1 сiчня 2019 року по дату затвердження фiнансових звiтiв на зборах акцiонерiв не вiдбувалися, а саме:
 - Нiякi дебiтори Товариства, заборгованiсть яких ранiше була признана сумнiвною, не були об'явленi банкрутами;
- Переоцiнка активiв пiсля звiтної дати, яка свiдчить про стiйке зниження їх вартостi, визначеної на дату балансу, не проводилася;
- Iнформацiя про фiнансовий стан i пiдсумки дiяльностi дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств, яка б свiдчила про стiйке зниження вартостi їх акцiй на фондових бiржах, не отримувалась (Товариство не має дочiрнiх та асоцiйованих пiдприємств);
-  Продаж запасiв, який свiдчить про необґрунтованостi оцiнки чистої вартостi їх реалiзацiї на дату балансу, не проводилася;
- Матерiали про уточненнi розмiру страхового вiдшкодування, переговори по якому велися на звiтну дату, вiд страхових органiзацiй не отримувались;
- Помилки чи порушення законодавства, якi призвели до викривлення даних фiнансової звiтностi, не були виявленi;
- Рiшення про реорганiзацiю Товариства не приймалося;
- Придбання цiлiсного майнового комплексу не вiдбувалося;
- Рiшення про припинення операцiй, якi складають значну частину основної дiяльностi пiдприємства, не приймались;
- Знищення (втрата) активiв пiдприємства внаслiдок пожару, аварiї, стихiйного лиха чи iншої надзвичайної подiї не вiдбувалося;
- Контракти по значним капiтальним та фiнансовим iнвестицiям не складалися;
 - Законодавчi акти, якi б значно впливали на дiяльнiсть Товариства, не приймалися;
 - Дивiденди протягом 2019 року не нараховувались.  
 - Дивiденди за звiтний перiод пiсля дати балансу оголошенi не були.
Фiнансовий стан  Товариства характеризується мiрою фiнансової залежностi вiд зовнiшнiх джерел фiнансування своєї дiяльностi,не  можливiстю  у необхiднi строки сплачувати свої  фiнансовi зобов'язання, тобто платоспроможнiстю. Найважливiшим показником  фiнансової стабiльностi є коефiцiєнт автономiї.    Коефiцiєнт автономiї товариства: 2017р. - 0,25; 2018р.-0,27;2019р.-0,26 - має значення менше  нормативного - 0,5. Це свiдчить про те, що Товариство не платоспроможне. Фiнансування дiяльностi Товариства  за рахунок залучених коштiв здiйснюється більше допустимих меж.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi Товариства: 2017р. - 1,45; 2018р. - 0,8; 2019р.-0,4. Значення коефiцiєнту 0,4( нормативне - 0,6-0,8 ) свiдчить про не  можливiсть погашення короткострокових  зобов'язань.
Коефiцiєнт покриття: 2017р. - 1,79; 2018р.- 1,2; 2019р.-0,6. (рекомендований >1).  Цей показник свідчить про те, що покриття короткострокових зобов'язань повністю не забезпечується.
Чистий оборотний капiтал Товариства (рiзниця мiж II роздiлом активу балансу та  III роздiлом пасиву балансу)  має від'ємне  значення -7463,7тис. грн., що свiдчить про те, що Товариство не забезпечене власними оборотними коштами та не дає можливість Товариству поширювати свою діяльність.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Голова Наглядової ради

Близнюк Сергій Анатолійович

Наглядова рада

Член Наглядової ради

Комащенко Наталія Федорівна

Наглядова рада

Член Наглядової ради

Безуглий Андрій Іванович

Одноособовий виконавчий  орган

Генеральний директор

Дубовий Сергій Олександрович

Ревізор

Ревізор

Татьянко Андрій Вікторович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

       


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

1962

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер металург

34

ВАТ "АТП-11410", 03113905, начальник автоколони № 2

12.10.2016, обрано на 5 років

Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про одноособовий орган".
Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління та керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.
До компетенції Генерального директору належать всі питання, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Зокрема Генеральний директор:
у випадках, передбачених Законом, подає до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів;
розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності та подає їх на затвердження Наглядової ради;
розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
організує ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Складає та надає квартальні та річні звіти Товариства на розгляд Загальним зборам акціонерів;
розробляє штатний розклад та затверджує посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства; 
призначає керівників філій та представництв Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;
забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів; 
укладає та виконує колективній договір. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники Генерального директора, за погодженням із Наглядовою радою;
підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
самостійно приймає рішення про підписання (укладання) угод (контрактів), якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, не перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;
затверджує інструкції про роботу структурних підрозділів та інші внутрішні документи Товариства;
приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
звітує перед Наглядовою радою в строки і формах, які затверджено відповідним рішенням Наглядової ради;
не має повноважень приймати рішення про використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку (коштів резервного фонду), організовує виконання рішення Наглядової ради з цього приводу;
укладає договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства за умови попереднього затвердження умов такого договору Наглядовою радою;
укладає договори з оцінювачем майна, аудитором за умови затвердження умов таких договорів Наглядовою радою;
не має повноважень укладати правочини, щодо яких є заінтересованість без прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
не має повноважень приймати рішення про створення, участь та припинення участі Товариства в інших юридичних особах, асоціаціях, об'єднаннях тощо; вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; визначення порядку взаємодії Товариства з такими юридичними особами; визначення позиції Товариства з питань порядку денного таких юридичних осіб, організовує виконання рішення Наглядової ради з цього приводу;
відкриває рахунки у банківських установах;
наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
в межах своєї компетенції видає накази та дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.
Наглядова рада може припинити повноваження Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.
За  рік посадовій особі виплачена винагорода  у формі заробітної плати згідно штатного розкладу.В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Протягом 5 років займає посаду генерального директора ПрАТ "АТП 11410". Не має посади на iнших пiдприємствах.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не було.

2

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

1971

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

29

ВАТ "Енергомашспецсталь"., 00210602, Начальник цеху

29.04.2017, Обрано на 5 років

Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Краматорське АТП-11410" та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (Генерального директора).
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбачені Статутом та Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Краматорське АТП-11410".
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень  Генерального директора;
затвердження умов договору (контракту), який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди.
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати у межах граничного строку, визначеного Законом;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, вiднесених Законом до компетенції Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 50 до 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом;
визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, відповідно до Закону;
прийняття рішення про використання коштів резервного фонду згідно з чинним законодавством України;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивності та незалежності аудитора;
ініціювання проведення аудиторських перевірок та перевірок Ревізором фінансово-господарської діяльності Товариства;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які було виявлено підчас проведення перевірок Ревізором та аудиту;
проведення аналізу річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
затвердження кошторису витрат діяльності Ревізора;
прийняття рішень про створення, участь та припинення участі Товариства в інших юридичних особах, асоціаціях, об'єднаннях тощо; вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; визначення порядку взаємодії Товариства з такими юридичними особами; визначення позиції Товариства з питань порядку денного таких юридичних осіб, шляхом визначення особи, що буде представником Товариства та видачі їй відповідної довіреності, яка може містити завдання на голосування;
утворення комітетів при Наглядової ради, призначення та відкликання членів комітетів Наглядової ради;
погодження призначення керівників філій та представництв Товариства, за поданням Генерального директора;
погодження складу, обсягу, та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, за поданням Генерального директора;
прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом та Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом.
Винагорода, як Голові наглядової ради, не нараховувалася. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Близнюк С.А. не є працiвником Товариства, працює на ПАТ "Енергомашспецсталь" м. Краматорськ, Донецької області,   заступник генерального директора з перспективного розвитку.
Протягом року змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є акціонером товариства.

3

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

1960

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер-механiк

42

ВАТ "АТП- 11410", 03113905, заступник голови правлiння

29.04.2017, обрано на  5 років

Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Краматорське АТП-11410" та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (Генерального директора).
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень  Генерального директора;
затвердження умов договору (контракту), який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди.
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати у межах граничного строку, визначеного Законом;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, вiднесених Законом до компетенції Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 50 до 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом;
визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, відповідно до Закону;
прийняття рішення про використання коштів резервного фонду згідно з чинним законодавством України;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивності та незалежності аудитора;
ініціювання проведення аудиторських перевірок та перевірок Ревізором фінансово-господарської діяльності Товариства;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які було виявлено підчас проведення перевірок Ревізором та аудиту;
проведення аналізу річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
затвердження кошторису витрат діяльності Ревізора;
прийняття рішень про створення, участь та припинення участі Товариства в інших юридичних особах, асоціаціях, об'єднаннях тощо; вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; визначення порядку взаємодії Товариства з такими юридичними особами; визначення позиції Товариства з питань порядку денного таких юридичних осіб, шляхом визначення особи, що буде представником Товариства та видачі їй відповідної довіреності, яка може містити завдання на голосування;
утворення комітетів при Наглядової ради, призначення та відкликання членів комітетів Наглядової ради;
погодження призначення керівників філій та представництв Товариства, за поданням Генерального директора;
погодження складу, обсягу, та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, за поданням Генерального директора;
прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом та Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом.
Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.Протягом останніх  5 років займає посаду директора з пасажирських перевезень. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На дату складання звiту не є акцiонером. Протягом року змні не було.

4

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Комащенко Наталiя Федорiвна

1956

вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, iнженер електромеханiк

42

ТОВ "ТД ВАТ "Енергомашспецсталь", 00210602, Головний бухгалтер

29.04.2017, обрано на 5 років як член наглядової ради

Опис

Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку,  контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ;
- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання  робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової  дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй,  складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на  посаду  й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв,  товарно-матерiльних i iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду".
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням "Про Наглядову раду ПрАТ "Краматорське АТП-11410" та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (Генерального директора).
Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
обрання та припинення повноважень  Генерального директора;
затвердження умов договору (контракту), який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди.
прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв їх виплати у межах граничного строку, визначеного Законом;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, вiднесених Законом до компетенції Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 50 до 75 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом;
визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, відповідно до Закону;
прийняття рішення про використання коштів резервного фонду згідно з чинним законодавством України;
здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивності та незалежності аудитора;
ініціювання проведення аудиторських перевірок та перевірок Ревізором фінансово-господарської діяльності Товариства;
здійснення контролю за усуненням недоліків, які було виявлено підчас проведення перевірок Ревізором та аудиту;
проведення аналізу річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
затвердження кошторису витрат діяльності Ревізора;
прийняття рішень про створення, участь та припинення участі Товариства в інших юридичних особах, асоціаціях, об'єднаннях тощо; вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань; визначення порядку взаємодії Товариства з такими юридичними особами; визначення позиції Товариства з питань порядку денного таких юридичних осіб, шляхом визначення особи, що буде представником Товариства та видачі їй відповідної довіреності, яка може містити завдання на голосування;
утворення комітетів при Наглядової ради, призначення та відкликання членів комітетів Наглядової ради;
погодження призначення керівників філій та представництв Товариства, за поданням Генерального директора;
погодження складу, обсягу, та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, за поданням Генерального директора;
прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом та Статутом.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених цим Законом.
Винагорода, як члену наглядової ради, не нараховувалась.
За виконання викладених обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi сплачена винагорода як головному бухгалтеру у виглядi заробiтної плати згідно штатного розкладу. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася.
Посадова особа призначена на посаду головного бухгалтера 23.05.2003р. на неозначений термін.
Протягом останніх 5 років займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "АТП-11410".
Протягом року змін не було. Посадова особа не займає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не є акціонером товариства.

5

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

1964

вища, Краматорський індустріальний інститут, автоматизація та комплексна механізація машинобудування

31

ЗАТ "АТП-11410", 03113905, начальник відділу експлуатації

30.04.2019, обрано на 5 років

Опис

Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням "Про Ревізора" або рішенням Загальних зборів.
При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор виконує всі функції щодо її проведення в межах своєї компетенції одноособово.
Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізором:
за рішенням Загальних зборів Товариства;
за рішенням Наглядової ради Товариства;
з власної ініціативи Ревізора;
за вимогою акціонерів Товариства, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.
Ревізор має право:
отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 2 робочих днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
звертатися до Наглядової ради та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язанних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства;
у разі необхідності та в межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням "Про Ревізора".
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді та акціонерам, які ініціювали перевірку.
Ревізор складає висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати річній баланс Товариства.
До виключної компетенції Ревізора належить:
контроль за ефективним використанням Генеральним директором активів Товариства;
контроль за цільовим використанням Генеральним директором прибутку Товариства;
контроль за діяльністю Генерального директора щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
контроль за дотриманням Генеральним директором встановлених цим Статутом обмежень його повноважень;
контроль за дотриманням чинного законодавства України щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку;
вимагати скликання позачергових зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або зловживань, які здійснені посадовими особами Товариства. 
 Винагорода, як ревізору, посадовiй особi емiтента не виплачувалась. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 30.04.2019р.) посадову особу обрано на наступний термін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з вантажних та легкових перевезень  ПрАТ "АТП-11410". Посадова особа не займає посад на iнших пiдприємствах.

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

 

 

 

 

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Дубовий Сергiй Олександрович

317324

16,525983

317324

0

Голова наглядової ради

Близнюк Сергiй Анатолiйович

599956

31,245235

599956

0

Член наглядової ради, головний бухгалтер

Комащенко Наталiя Федорiвна

0

0,000000

0

0

Член наглядової ради

Безуглий Андрiй Iванович

0

0,000000

0

0

Ревізор

Татьянко Андрiй Вiкторович

0

0,000000

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

 

             


 

Файл ключів.

 
По техническим причинам (ограничение количества знаков на странице) невозможно опубликовать полный текст отчёта. Весь отчет доступен по ссылке:


Отчёт 2019 год

Отчёт 2018 год

Отчёт 2017 год

Отчёт 2016 год

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image