Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки

ЧАО "Краматорское АТП - 11410" принимает заказы на пассажирские перевозки от физических и юридических лиц. Круглосуточно тел. (06264) 5 45 36, (050) 273 83 26, (099) 913 02 22

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

ЧАО Краматорское АТП 11410 осуществляет грузовые перевозки по Украине и странам СНГ. Подробнее можете узнать по тел.: (06264) 5-56-88, (095) 291-49-99, (050) 423-46-86

Магазин запчастей
ЧАО "Краматорское АТП - 11410", является торговым представителем «Дорожная карта» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество. Режим работы - с 8.00 до 22.00 без перерыва и выходных дней.
Автошкола

Автошкола

Обучение на категории: "А", "А1", "В", "В и С", "С", "С1", "Д", "Д1", "ВЕ", "СЕ". Профессиональная подготовка от профессионалов! Автопарк - новый. Как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Сейчас 11 гостей и ни одного пользователя на сайте

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 

«Краматорське автотранспортне підприємство 11410»

 

(місцезнаходження  вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), буд. 6, м. Краматорськ )код за ЄДРПОУ 03113905  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 27 квітня 2020 р. о 10-00 годині за адресою: м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонікідзе), буд.6, кімната № 1.

 

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:             27 квітня 2020 року з 9-30 до 10-00 за місцем проведення зборів.

 

Перелік питань, включених до проекту  порядку денного загальних зборів Товариства:

 

1. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів, та обрання лічильної комісії.

2. Вибори голови та секретаря зборів.

3.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019р.                       

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019рік.

5. Затвердження звіту Ревізора.

6. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

7. Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів, пов’язаних з господарчою діяльністю підприємства.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Генеральний директор) та Ревізор.

10. Відкликання та обрання  членів Наглядової Ради Товариства

 

Проекти рішень питань порядку денного Загальних зборів акціонерів призначених на 27 квітня 2020 року.

 

Питання, винесене на голосування

Проект рішення

1

Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів,та обрання лічильної комісії..

Затвердити наступний  регламент зборів: Доповіді – 10 хвилин;  Обговорення  -  5 хвилин на 1 виступ.,таобрання лічильної комісії у складі трьох чоловік.

2.

Вибори голови та секретаря зборів.

 

 Обрати  головою зборів Дубового С.О. секретарем  Копицю Н.І.

 

3.

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019рік.

3.1 Затвердити звіт Генерального директорапро роботу ПрАТ «Краматорське  АТП-11410» за 2019 рік.

4.

Звіт Наглядової ради за 2019 рік.

4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ «Краматорське АТП- 11410» признати задовільною.

4.2 Затвердити звіт голови Наглядової ради про роботу ПрАТ «Краматорське АТП -11410» за 2019рік.

5

Затвердження звіту Ревізора.

5.1. Роботу Ревізора ПрАТ «Краматорське АТП -11410»  признати задовільною.

 

5.2. Затвердити звіт Ревізора про роботу ПрАТ «Краматорське АТП -11410» за 2019 рік.

6

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2019рік.

6.Затвердити річний баланс Товариства  за 2019 рік та річний звіт Товариства в цілому.

7

Порядок розподілу прибутку(покриття збитків) Товариства за 2019рік..

7.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства  за 2019рік.Усі нараховані дивіденди на розвиток Товариства.

 

8

Прийняття рішення про попереднє затвердження значних правочинів, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття рішення. Отримання згоди на укладання та затвердження договорів, пов’язаних з господарчою діяльністю підприємства.

 

8. Затвердити значні правочини, які можуть здійснюватися Товариством протягом  року від  27.04.2020року, а саме;

- догори купівлі-продажу цінних  паперів,у розмірі, який не перевищує 60 000 000 грн., по кожному договору;

- придбання транспортних засобів та інших основних засобів, необхідних для розвитку підприємства з приділеною вартістю 60 000 000грн. по кожному договору;

- договори на оформлення кредитних договорів до 60 000 000 грн. по кожному договору;

- договори застави будь якого майна до 60 000 000грн.по кожному договору;

- договори майнових прав до 60 000 000грн. по кожному договору;

- придбання  палива – мастильних  матеріалів , запчастин до 60 000 000грн.

- інші договори максимальною вартістю до 60 000 000 грн.;

 

 

9

Затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Генеральний директор) та Ревізор

           

 

9.Затвердити в новій редакції внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Генеральний директор) та Ревізор у зв’язку з приведенням у відповідності д чинного законодавства України.

 

10

Відкликання та обрання  членів Наглядової Ради Товариства.

10.Відкликання та обрання  членів Наглядової Ради Товариства. Кумулятивне голосування.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися із всіма матеріалами необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» за місцезнаходженням Товариства, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 08-00 до 16-00, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе6 в кімнаті № 1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

 

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –юрисконсульт  Глущенко Ігор Вікторович.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах станом на 24 годину 21 квітня 2020р.

 

Телефон для довідок (06264)5-57-32, 5-54-20.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів: розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 27.03.2020р.

 

Кожний акціонер  має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

 

Для реєстрації для участі в зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представник акціонера — паспорт та відповідну довіреність оформлену  згідно з чинним законодавством України.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії,  а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку  порядку. Довіреність  на  право участі та голосування на загальних зборах  від імені юридичної особи видається її органом або іншою основою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Уразі, якщо для участі у загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження  щодо голосування за загальних зборах  Товариства здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Станом на 24.03.2020р. (дата  складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства) загальна кількість акцій Товариства складає  1 920 152 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає  1 761 358 шт.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства                   за 2018-2019рр. (тис.грн.)

 

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

37 587,5

37 156,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24 085,6

20901,7

Довгострокові фінансові інвестиції 

1 083,2

1083,2

Запаси

4 159,1

4831,4

Сумарна дебіторська заборгованість

6 889,0

9665,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

115,8

109,3

Нерозподілений прибуток

3 070,5

2746,3

Власний капітал

9 655,1

9330,9

Статутний капітал

480,0

480,0

Довгострокові зобов'язання

8 766,2

15 633,5

Поточні зобов'язання

19 166,2

12191,8

Чистий прибуток (збиток)

324,2

103,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 920 152

1 920 152

Кількість власних акцій,викуплених протягом періоду(шт.)

0

0

Загальна сума коштів,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

356

369

 
 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Генеральний директор                                                     Дубовий Сергій Олександрович

 

                                                                                                  24  березня 2020р.

Станом на 22.04.2020рік(дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства)загальна кількість акцій Товариства складає 1 920 152 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 761 358штук.

 

Body
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image
Header
Background Color
Background Image
Main Body
Background Color
Background Image